Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1276 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
2010/1 LSF 196 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter
(Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.)

Skatteministeriet
2017/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruktur)
Erhvervsministeriet
KEN nr 4055 af 18/11/1988 - Gældende
Tvist om der for en underentreprise var aftalt fast pris eller om afregning skulle ske efter opmåling i henhold til priserne i en tilbudsliste. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9234 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0059
Justitsministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
ISP nr 2011.0303 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010
Folketinget
1999/1 LSF 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Arbejdsministeriet
AFG nr 10169 af 18/12/2018 - Gældende
Vedtægtsændring og afvisning af spørgsmål
Skatteministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
2010/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
ISP nr 2009.0330 - Gældende
Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008
Folketinget
2016/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9017 af 07/01/2019 - Gældende
Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1991/1 BSF 24 - Gældende
1991 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ERHVERVSZONER
Folketinget
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20014 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
1996/1 BTL 230 - Gældende
1996 BTL 230 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK NR L 230 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20025 af 01/01/1995 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1995 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 9223 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Pålæg af registreringspligt - opkrævning af lønsumsafgift
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AA - PRINCIPPERNE FOR ENLIGE OG ÆGTEFÆLLERS INDKOMSTOPGØRELSE
Skatteministeriet
VEJ nr 9988 af 22/09/2016 - Gældende
Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
STV nr 20061 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
2013/1 LSF 194 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom mv.)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9462 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00609
Justitsministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
UDT nr 9057 af 20/01/2016 - Gældende
Pligt til at angive, at der indgår ekstraheringspligtige oplysninger i interne dokumenter, og hvor i offentligt tilgængeligt dokument oplysningerne kan findes
Folketinget
STV nr 20020 af 01/01/1996 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1996 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
2019/1 LSF 24 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)
Skatteministeriet
KEN nr 10095 af 17/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20097 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PF - IKKE ERHVERVSBETINGEDE FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20019 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PF - IKKE ERHVERVSBETINGEDE FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
FOU nr 1992.133 - Gældende
Udenlandsk statsborgers samværsret med dansk datter. Partshøring. Påstået advokatpålæg.
Folketinget
FOU nr 1990.101 - Gældende
Tilkaldelse af læge ved sikringscelleanbringelse i Statsfængslet i Horsens.
Folketinget
KEN nr 9657 af 22/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080
Justitsministeriet
KEN nr 9808 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9109 af 27/02/2015 - Gældende
Vejledning om dagtilbud m.v.
(Dagtilbudsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
2012/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love
(Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken)

Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20056 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PF - IKKE ERHVERVSBETINGEDE FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR OPGØRELSEN AF DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST
Skatteministeriet
KEN nr 9730 af 03/05/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>