Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på billig ferie  fandt 1282 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20028 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
AFG nr 9355 af 26/03/2019 - Gældende
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted - udenlandsk køretøj
Skatteministeriet
STV nr 20028 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 9092 af 17/02/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00730
Justitsministeriet
STV nr 20044 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
KEN nr 17106 af 12/01/1995 - Gældende
Vognmænd, lønmodtager
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1997/1 BTL 53 - Gældende
1997 BTL 53 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING M.V. (OVERFLYTNING AF DIMITTENDER, ADMINISTRATIONSBIDRAG, TILSYN M.V.) NR L 53 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9376 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-6-02 om midlertidig opholdskommune - sommerhus - opholds - og handlekommune - ansøgning om plejeseng - hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11022 af 15/12/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 126/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9530 af 24/06/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - indtægter - transportgodtgørelse - tjenesteydelse - udbyder - lønmodtager eller selvstændig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20040 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
AFG nr 9269 af 20/03/2018 - Gældende
Fuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemsted
Skatteministeriet
KEN nr 11086 af 26/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00849
Justitsministeriet
CIR nr 6970 af 15/12/1995 - Gældende
Cirkulære om vilkår ved ansættelse af erhvervsuddannelseselever og erhvervsuddannelseselever i staten (* 1) (Til samtlige ministerier mv.)
Finansministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
UDT nr 9550 af 26/08/2005 - Gældende
Aftaler om ændret vederlagssammensætning
Skatteministeriet
RGM nr 21060 af 01/09/1996 - Gældende
Reglement og vedledning for korttidsrådgivere
Udenrigsministeriet
KEN nr 10752 af 07/02/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9685 af 19/06/2007 - Gældende
Deleleasingordning i koncernforhold
Skatteministeriet
KEN nr 9177 af 15/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende
Skatteministeriet
VEJ nr 9205 af 02/03/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 (§ 15.64.07.10.)
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AB - PERSONLIG INDKOMST, FRATRÆDELSESGODTGØRELSE MV. OG SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
2002/1 LF 9 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. (Bortfald af tilskud til Teknisk-Audiologisk Laboratorium).
Socialministeriet
2002/1 LF 97 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Forholdsmæssig registreringsafgift af udenlandske leasingbiler m.v. og fritagelse af visse tivoli- og cirkuskøretøjer).
Skatteministeriet
AFG nr 9536 af 17/06/2008 - Gældende
Rette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark
Skatteministeriet
VEJ nr 9451 af 05/05/2017 - Gældende
Vejledning om om ansøgning til Handicappuljen 2017 (FL § 15.64.07.10.)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9508 af 26/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorar – selvangivet som indkomst i selskab
Skatteministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT G - BEREGNING AF LØNMODTAGERBIDRAG OG A-SKAT
Skatteministeriet
KEN nr 9037 af 19/09/2007 - Gældende
Sag nr.: 06.2006: feriegodtgørelse, aktiveringsydelse, voksenelevløn
Erhvervsministeriet
DOM nr 3912 af 04/04/1995 - Gældende
Bod 2.3.2. Organisationsansvar 4.2. Arbejdsgivers modregning i løn m.v. for ansattes brug af telefon fundet berettiget(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Vognmænd på egne vegne og for John Simonsen Køle- og Frysetransport, Holstebro (advokat Helge Werner) Dommere: Bollerup-Jensen, Brink, Arnold Hansen, Kjærgaard, Erik Nielsen, Riis (retsformand) og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 9144 af 14/03/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om retningslinier for godtgørelse i forbindelse med tjenesterejse
Justitsministeriet
VEJ nr 9047 af 28/01/2015 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9698 af 27/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. august 2003 vedr. Fradrag for renteudgifter vedr. banklån til køb af autocamper udlejes og anvendes privat
Skatteministeriet
KEN nr 9760 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagebetaling af indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt skat af aktieindkomst
Skatteministeriet
SKR nr 9485 af 30/06/2014 - Gældende
Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9421 af 25/06/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
1986/1 BSF 157 - Gældende
1986 BSF 157 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FASTLÆGGELSE AF OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UDVIKLINGEN AF DANSK TURISME
Folketinget
KEN nr 9797 af 17/09/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10529 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU
Skatteministeriet
KEN nr 11092 af 01/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2/2000
Justitsministeriet
KEN nr 11115 af 31/08/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse B-3-07 om børnetilskud - reelt enlig - formodning - samlevende forsørger - tilbagebetaling - landsretsdom
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9513 af 31/10/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 76/1996
Justitsministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
KEN nr 22018 af 13/03/1984 - Gældende
Kørekort - Uddannelsesregler - Tvistighedsnævnets kompetence
Erhvervsministeriet
2005/1 LSF 80 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige afgiftslove og ophævelse af lov om afgift af visse flyrejse
(Aftrapning af passagerafgift, lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister)

Skatteministeriet
2008/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en udvidelse af Rejsegarantifondens dækningsområde
Folketinget
KEN nr 18423 af 11/12/1991 - Gældende
Befordringsudgifter - konstabel - bopæl. (* 1)
Skatteministeriet
2009/1 LF 188 - Gældende
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning, m.v.).
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>