Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på biogasanlæg  fandt 437 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
LOV nr 339 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Miljøstøtteloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 994 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader
(Miljøskadeerstatningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 338 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Gødskningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 461 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion
(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Skatteministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1332 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 574 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 904 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(Tilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 760 af 30/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1730 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 436 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1788 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 56 af 24/01/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 253 af 04/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1338 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 230 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gaskvalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 962 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9750 af 27/06/2017 - Gældende
Skattefrihed - etablering af biogasanlæg
Skatteministeriet
KEN nr 9229 af 11/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug med svineproduktion - værdi af fri varme fra biogasanlæg
Skatteministeriet
VEJ nr 9664 af 02/12/2010 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagelsesbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 9922 af 01/02/2002 - Gældende
Projektering og drift af biogasanlæg At-vejledning D.2.7 Februar 2002
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 18551 af 09/10/1997 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om en kommunes adgang til at etablere og drive et biogasanlæg beliggende uden for kommunegrænsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg
Folketinget
2015/1 BF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg.
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BTL 64 - Gældende
1986 BTL 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. NR L 64 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 332
Folketinget
VEJ nr 9531 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BSF 114 - Gældende
1986 BSF 114 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDNYTTELSE AF BIOMASSEENERGI OG VEDVARENDE ENERGIKILDER
Folketinget
1985/1 BTL 71 - Gældende
1985 BTL 71 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I LANDBRUG M.V. NR L 71 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 798
Folketinget
2005/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven
(Fritagelse fra affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning)

Skatteministeriet
2008/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sætte skub i biogasanvendelsen som led i en grøn revolution
Folketinget
FOU nr 2010.2012 - Gældende
2010 20-12. Sagsbehandlingstid i sag om miljøgodkendelse
Folketinget
1991/1 BSF 55 - Gældende
1991 BSF 55 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM IVÆRKSÆTTELSE AF AKTION GRØN ENERGI
Folketinget
1986/1 LSF 64 - Gældende
1986 LSF 64 FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V.
Folketinget
1985/1 LSF 71 - Gældende
1985 LSF 71 FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I LANDBRUG M.V.
Folketinget
2010/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven
(Grøn Vækst)

Miljøministeriet
1994/1 LSF 70 - Gældende
1994 LSF 70 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. OG LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER M.V.
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >