Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på biogasanlæg  fandt 405 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
LOV nr 497 af 22/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Målrettet kvælstofregulering m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1020 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Husdyrbrugloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 339 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Miljøstøtteloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 994 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader
(Miljøskadeerstatningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 461 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion
(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Skatteministeriet
BEK nr 1332 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 574 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1076 af 28/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 904 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(Tilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1317 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
(Godkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1730 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1788 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 230 af 21/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gaskvalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 253 af 04/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 436 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 56 af 24/01/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1338 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
AFG nr 9750 af 27/06/2017 - Gældende
Skattefrihed - etablering af biogasanlæg
Skatteministeriet
2015/1 BF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg.
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg
Folketinget
VEJ nr 9664 af 02/12/2010 - Gældende
Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagelsesbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
UDT nr 18551 af 09/10/1997 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigsministeriet om en kommunes adgang til at etablere og drive et biogasanlæg beliggende uden for kommunegrænsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1178 af 04/10/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 3550 af 01/10/1996 - Historisk
At-meddelelse nr. 3.02.7, oktober 1996 Arbejde med biologisk materiale på biogasanlæg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 806 af 17/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 293 af 27/03/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 501 af 30/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9922 af 01/02/2002 - Gældende
Projektering og drift af biogasanlæg At-vejledning D.2.7 Februar 2002
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9229 af 11/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug med svineproduktion - værdi af fri varme fra biogasanlæg
Skatteministeriet
VEJ nr 9531 af 29/06/2018 - Gældende
Vejledning om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BTL 64 - Gældende
1986 BTL 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. NR L 64 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 332
Folketinget
BEK nr 843 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
(Slambekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 13675 af 31/07/1996 - Historisk
Tillæg til vejledning om støtte og statsgaranti for lån til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 896 af 07/11/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om indsamling og anvendelse af madaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 BSF 114 - Gældende
1986 BSF 114 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDNYTTELSE AF BIOMASSEENERGI OG VEDVARENDE ENERGIKILDER
Folketinget
1985/1 BTL 71 - Gældende
1985 BTL 71 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I LANDBRUG M.V. NR L 71 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 798
Folketinget
VEJ nr 13703 af 15/08/1995 - Historisk
Tillæg til vejledning om støtte og statsgaranti for lån til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >