Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1173 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 37 af 22/01/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1016 af 17/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
(Ophævelse af krav om kommunens godkendelse af ændringer i lejefordelingen m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1324 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1360 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 640 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 136 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 8 af 06/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 534 af 08/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 234 af 23/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1368 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1627 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 254 af 14/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af boliger og godtgørelse for boligudgifter m.v. til medlemmer af Folketinget
Folketinget
BEK nr 900 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 422 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1137 af 18/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 519 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 644 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1311 af 22/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1516 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 832 af 04/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger
Finansministeriet
BEK nr 164 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (Afvisning af boligsøgende i hårde ghettoområder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1075 af 08/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1716 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (Udlevering af ind- og fraflytningsrapporter som digitale dokumenter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 918 af 10/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1389 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1413 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
(Kompetence vedrørende valg af vedligeholdelsesordning)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1082 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tildeling af boliger og godtgørelse for boligudgifter m.v. til medlemmer af Folketinget
Folketinget
BEK nr 1365 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 224 af 03/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om aftrapning af huslejetilskud m.v. til visse ungdomsboliger efter § 99 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1495 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 345 af 12/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (Skødekrav ifm. ejerlejligheder, frist for indberetning af skema B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 306 af 29/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
Erhvervsministeriet
BEK nr 1183 af 09/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
(Udbetaling af tilskud og aktionsgruppens virke)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1206 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3-6, 38, 39 og 41-45, i lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1333 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. omfattende almene afdelinger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1171 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 715 af 19/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 721 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 866 af 03/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 227 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 911 af 10/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til startboliger for unge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 768 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
(Nabopakkebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 563 af 02/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
(Målerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>