Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 402 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri
(Statsgaranti ved skift af låntype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 666 af 17/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap
(Ældreboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1050 af 23/12/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 5 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 128 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 273 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri
(Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 498 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 389 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1567 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 370 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om boligbyggeri
(Revision af reglerne om frit valg af ældreboliger m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1322 af 27/11/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1086 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1561 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler og Landsbyggefondens refusion af ydelsesstøtte)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1048 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 575 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love
(Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1219 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger med flere love
(Betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 314 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af byggeriets udvikling og om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 462 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 306 af 17/05/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Revision af reglerne om udgifter til fællesantenner m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 831 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1162 af 26/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
(Friplejeboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 903 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
(Boligbyggeriloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 48 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 275 af 07/04/2009 - Gældende
Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 486 af 14/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
(Ejendomsværdiskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 966 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1231 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Andelsboligloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1583 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1727 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)
Skatteministeriet
LBK nr 778 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 397 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje og forskellige andre love (Ændring af lejelovens anvendelsesområde og forskellige revisionsbestemmelser)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 278 af 17/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 278 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 407 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1209 af 07/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1711 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 26 af 12/01/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter
(Boligsparekontraktloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 574 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand
(Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 129 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>