Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13198 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 340 af 01/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 988 af 25/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 271 af 13/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejnavne og adresser
(Adressebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 739 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1450 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1717 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 658 af 18/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og registrering af jordforureningsdata
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 132 af 26/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 27/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1576 af 27/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 915 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2015 til 2018
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 516 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 320 af 03/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til produktrettede energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
AND nr 510 af 26/11/1969 - Gældende
Anordning om ændring af anordning angående bestyrelse m.v. af de af Det københavnske Kirkefond ejede kirker
Kirkeministeriet
BEK nr 227 af 11/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 974 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 163 af 21/02/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 923 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2019
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 460 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 486 af 20/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 817 af 23/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Erhvervsministeriet
BEK nr 103 af 10/04/1915 - Gældende
Bekendtgørelse om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag.
Justitsministeriet
BEK nr 424 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsdrift
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1644 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 305 af 27/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til hjemmeservice
Erhvervsministeriet
BEK nr 913 af 19/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 721 af 19/08/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering for 1993
Skatteministeriet
BEK nr 135 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 685 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg
Kulturministeriet
BEK nr 1068 af 25/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 347 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 854 af 16/09/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(De under Statsministeriet hørende sager vedrørende Grønland)

Statsministeriet
BEK nr 996 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 993 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 742 af 22/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 719 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 397 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
BEK nr 1076 af 14/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1263 af 09/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1636 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1635 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 188 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 998 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1073 af 25/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om supercykelstier under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1139 af 23/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forskrifter for tinglysningssystemet
Justitsministeriet
BEK nr 417 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 193 af 15/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 997 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 796 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>