Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 796 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 997 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1244 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 995 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 731 af 07/09/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1994
Skatteministeriet
ANG nr 563 af 29/05/2018 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 3 i lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 647 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 560 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre
Erhvervsministeriet
BEK nr 1797 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 361 af 21/11/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af Ritual for kirkelig Velsignelse af et borgerlig stiftet Ægteskab.
Kirkeministeriet
BEK nr 1699 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 794 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 940 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af byvækst
Erhvervsministeriet
BEK nr 690 af 27/08/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1998
Skatteministeriet
BEK nr 1179 af 04/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 715 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1448 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til supercykelstier i større byer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 281 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1588 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1027 af 16/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 305 af 29/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1151 af 29/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer m.v. efter § 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 641 af 27/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1999
Skatteministeriet
RES nr 16001 af 14/06/1854 - Gældende
Kongelig resolution om De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg
Kulturministeriet
BEK nr 1292 af 03/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Aalborg Kommunes forsøg med selvkørende motorkøretøjer på Astrupstien og Jerupstien
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1501 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 314 af 10/08/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om visse byggeforeningers frigørelse for tilskudsbestemmelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 999 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 844 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter
(Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 262 af 15/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 708 af 09/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2000
Skatteministeriet
BEK nr 944 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ungdomskort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 764 af 18/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(Erhvervelsesbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1146 af 18/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 974 af 26/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Statens Administrations finansforvaltningsopgaver
Finansministeriet
BEK nr 477 af 18/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1123 af 25/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af overenskomst af 26. januar 2006 om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 330 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1001 af 13/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 312 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1695 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om prammes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 978 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter dagtilbudslovens § 93, stk. 3
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1160 af 03/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a
Justitsministeriet
BEK nr 1703 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1169 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1427 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger
(Diætbekendtgørelsen)

Kirkeministeriet
BEK nr 498 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Undervisningsministeriet
BEK nr 212 af 14/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til økonomi- og gældsrådgivning
Børne- og Socialministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>