Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 723 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig huslejehjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 495 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Kriminalpræventive sociale indsatser)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 132 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
(Ejendomsavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 774 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1690 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 610 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 980 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 748 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven
(Supplerende miljømæssige vurderinger, bemyndigelser til at fastsætte regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation til metrobyggepladsernes naboer, skattefritagelse for kompensation m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 560 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1127 af 11/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1714 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 722 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 134 af 16/02/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)
Skatteministeriet
LOV nr 688 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 737 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 368 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 826 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 522 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
Finansministeriet
LOV nr 322 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik
(Ændring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægteskab)

Statsministeriet
LOV nr 434 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer som følge af afskrivningsloven samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.)
Skatteministeriet
LBK nr 939 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Finansministeriet
LOV nr 280 af 12/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af forskellige ændringslove om lejeforhold m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 135 af 19/03/1986 - Gældende
Lov om årpenge for kronprins Frederik
Statsministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1045 af 06/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret
(Anvisningsretsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
LBK nr 732 af 20/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum
(Beskyttelsesrumsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 653 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe
Justitsministeriet
LOV nr 181 af 17/05/1916 - Gældende
Lov om Statens Avissamling i Aarhus
Kulturministeriet
LBK nr 797 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
(BBR-loven)

Skatteministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 76 af 03/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beregning af et nettoprisindeks
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 380 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 483 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove
Skatteministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)
Skatteministeriet
LOV nr 270 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) og øl- og vinafgiftsloven (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat)
Skatteministeriet
LOV nr 169 af 11/04/1942 - Gældende
Lov om Bemyndigelse til Foretagelse af visse Ekspropriationer m.v. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>