Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 403 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
LOV nr 1054 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af realkreditloven, lov om Dansk Landbrugs Realkreditfond, lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og pensionsafkastbeskatningsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 420 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 353 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursskatteloven
(Konkursskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 88 af 02/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
(Omprioriteringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 174 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1380 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love
(Bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1710 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 902 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
(Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1160 af 15/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsøg med et socialt frikort
(Socialfrikortsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 558 af 25/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af checklov
(Checkloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 400 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven
(Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1225 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 804 af 12/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fjernkøling
(Fjernkølingsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 438 af 16/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 136 af 01/02/2017 - Gældende
Adresseloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 978 af 19/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
(Frigørelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 285 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 271 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 474 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
LBK nr 846 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn
(Socialtilsynsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 150 af 13/04/1983 - Gældende
Lov om udenrigstjenesten (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1188 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 992 af 16/09/2014 - Gældende
Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven
(Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 824 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1562 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 426 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Skatteministeriet
LOV nr 284 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Guernsey og Jersey
Skatteministeriet
LBK nr 1112 af 30/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
(Grundskyldslåneloven)

Skatteministeriet
LOV nr 377 af 02/05/2011 - Gældende
Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
Skatteministeriet
LOV nr 403 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
Skatteministeriet
LOV nr 1229 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet
Skatteministeriet
LOV nr 1025 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Makedonien
Skatteministeriet
LOV nr 268 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Skatteministeriet
LOV nr 1673 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan
Skatteministeriet
LOV nr 1100 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Sydafrikanske Republiks regering
Skatteministeriet
LOV nr 474 af 30/05/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn
Skatteministeriet
LOV nr 1026 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
LOV nr 86 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig
Skatteministeriet
LOV nr 87 af 20/02/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>