Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bolle  fandt 13226 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 983 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1535 af 19/12/2017 - Gældende
Skattekontrollov
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LOV nr 339 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 520 af 01/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Husdyrbrugloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 904 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1173 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 37 af 22/01/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1016 af 17/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
(Ophævelse af krav om kommunens godkendelse af ændringer i lejefordelingen m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1324 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1360 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 640 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 136 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 8 af 06/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 534 af 08/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 234 af 23/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1368 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1627 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 254 af 14/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af boliger og godtgørelse for boligudgifter m.v. til medlemmer af Folketinget
Folketinget
BEK nr 900 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 422 af 28/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1137 af 18/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 519 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 644 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1311 af 22/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1516 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 832 af 04/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statsgaranti for visse obligationer udstedt i forbindelse med finansiering af almene boliger
Finansministeriet
BEK nr 164 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (Afvisning af boligsøgende i hårde ghettoområder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1075 af 08/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1716 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger (Udlevering af ind- og fraflytningsrapporter som digitale dokumenter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 918 af 10/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1389 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1413 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
(Kompetence vedrørende valg af vedligeholdelsesordning)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1082 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tildeling af boliger og godtgørelse for boligudgifter m.v. til medlemmer af Folketinget
Folketinget
BEK nr 1365 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 224 af 03/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om aftrapning af huslejetilskud m.v. til visse ungdomsboliger efter § 99 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1495 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>