Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på bornholms lufthavn  fandt 253 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
BEK nr 690 af 11/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet
Kulturministeriet
BEK nr 9093 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af støjgener fra kontrollerede flyvepladser
(BL 3-40, 2. udgave)

(BL 3-40, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 624 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om rutekørsel
(Rutebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 135 af 04/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande
Erhvervsministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 490 af 20/11/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i politikredse.
Justitsministeriet
BEK nr 312 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
BEK nr 17025 af 31/01/1995 - Gældende
Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1
(BL 7-15, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1996/1 LSF 164 - Gældende
1996 LSF 164 FORSLAG TIL LOV OM OVERDRAGELSE AF AALBORG OG ODENSE LUFTHAVNE
Folketinget
CIR nr 14000 af 06/05/1986 - Gældende
Cirkulære om placering af TV-2 sendestationer (Til samtlige amtsråd uden for hovedstadsområdet) Nr. 14000 af 06/05/1986 BKG i MT: 00/00/0000
Erhvervsministeriet
1996/1 BTL 253 - Gældende
1996 BTL 253 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE FLYREJSER (PASSAGERAFGIFT PÅ INDENRIGSFLY) NR L 253 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10042 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01009
Justitsministeriet
2010/1 BTL 152 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
(Kommunal drift af flyvepladser, regulering af erstatningsansvarsgrænser, sletning i register af luftfartøjer og udstedelse af forbud og påbud m.v.)

Folketinget
UDT nr 10014 af 06/08/1989 - Gældende
'Eventyrlige priser'. Prisreklame. (*1)
Erhvervsministeriet
STV nr 20086 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 E. 1. ADRESSER
Skatteministeriet
2004/2 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20047 af 01/01/2000 - Gældende
TILLÆG; TOLDBEHANDLING 2000 5 ANDRE FORHOLD
Skatteministeriet
KEN nr 11277 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00860
Justitsministeriet
STV nr 20063 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2009/1 LSF 139 - Gældende
Forslag til Lov om Naviair
Transportministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.1 - TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2004/2 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om trafikselskaber
Transport- og Energiministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
2017/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 145 af 10/11/1988 - Gældende
Cirkulære om arealudlæg til placering af specialdepoter for flyveaske og afsvovlingsprodukter fra kraftværker (Til samtlige amtsråd og Hovedstadsrådet)
Erhvervsministeriet
2012/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændring af Havarikommissionens opgaver, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Transportministeriet
1994/1 BTL 236 - Gældende
1994 BTL 236 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BUTIKSTID M.V. NR L 236 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2018/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.)
Erhvervsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
2004/2 BTL 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår vej- og ekspropriationslovgivningen)

Folketinget
2001/2 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
1992/1 BTB 56 - Gældende
1992 BTB 56 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOLKETINGETS TILSLUTNING TIL TILLÆGSAFTALE AF 1. FEBRUAR 1993 TIL AFTALE AF 6. OKTOBER 1992 MELLEM REGERINGEN OG DET FÆRØSKE LANDSSTYRE MED SENERE ÆNDRINGER NR B 56 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20028 af 01/01/2007 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2007 A ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
VEJ nr 9455 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
BST nr 25020 af 30/04/1983 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-3 om bestemmelser for udstedelse og anvendelse af NATO Travel Order og Movement order.
Forsvarsministeriet
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
VEJ nr 9281 af 27/03/2019 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
STV nr 20087 af 01/01/2003 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2003 A ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20003 af 01/01/2006 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2006 A ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
2004/2 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Miljøministeriet
2014/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om dansk turisme
Erhvervs- og Vækstministeriet
2018/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2004/2 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Folketinget
2018/1 LSF 67 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring)
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6 >