Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15640 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 933 af 27/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om statens bygge- og boligfond
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 204 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af udbudsloven (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter)
Erhvervsministeriet
LOV nr 572 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud
(Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser)

Erhvervsministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1410 af 07/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter
(Tilbudsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1437 af 17/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Gebyr og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.)
Transport- og Boligministeriet
LBK nr 725 af 15/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig
Kulturministeriet
LBK nr 1659 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitelstakster
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 731 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 305 af 30/04/2003 - Gældende
Lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
Erhvervsministeriet
LBK nr 593 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud
Erhvervsministeriet
LBK nr 655 af 07/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 679 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 314 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af byggeriets udvikling og om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 59 af 12/05/1882 - Gældende
Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1614 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LOV nr 1234 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
(Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Erhvervsministeriet
LOV nr 578 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder
(Overtagelsesloven)

Statsministeriet
LOV nr 549 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1566 af 27/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 5 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1593 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud
Erhvervsministeriet
LBK nr 335 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
(Svovlafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1191 af 23/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 47 af 07/03/1928 - Gældende
Lov om Bygning af en Bro over Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LOV nr 407 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 21135 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 22 om forbindelserne mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar samt de selvstændige udviklingslande inden for Commonwealth, der er beliggende i Afrika, Det indiske Ocean, Stillehavet og på Antillerne (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1050 af 23/12/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 271 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 104 af 03/02/2016 - Gældende
Lov om EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervsministeriet
LBK nr 915 af 27/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om færgefart
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 544 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 170 af 16/05/1962 - Gældende
Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
DSK nr 17255 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om anlæg og drift af private jernbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LOV nr 441 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 633 af 07/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
(Betalingsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 88 af 08/05/1894 - Gældende
Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 711 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 118 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 496 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.)

Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>