Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15664 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1516 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1066 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer
(Byggelinjebekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1525 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1285 af 20/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 115 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1672 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
(Restproduktbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1543 af 20/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1805 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 358 af 02/07/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1296 af 20/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1092 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1335 af 27/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1700 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 477 af 18/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 817 af 23/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 210 af 06/05/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Lov om statens bygge- og boligfond fra miljøministeriet til boligministeriet)
Statsministeriet
BEK nr 214 af 06/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1293 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

Erhvervsministeriet
BEK nr 25 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
(Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1213 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1042 af 06/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1053 af 21/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 10135 af 15/11/2017 - Gældende
BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster) Udgave 4, 16. november 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 451 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 280 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9878 af 23/10/2018 - Gældende
BL 9-25 Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol (1. udgave af 23. oktober 2018)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1105 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 450 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1106 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1420 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 252 af 21/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1256 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område
(Bydronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1762 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1257 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
(Landdronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 541 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)
(Skorstensfejerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9052 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B XII, yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 81 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 117 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om bygherrens pligter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1212 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
(Lokomotivførerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1042 af 06/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 53 af 22/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 543 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 75 af 28/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9468 af 18/05/2017 - Gældende
BL 1-7 Bestemmelser for flyvehåndbøger for Bilag II luftfartøjer 2. udgave, 18. maj 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 489 af 29/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 342 af 05/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>