Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på byg  fandt 15572 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LOV nr 1107 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige punktafgiftslove (Afgift af flasker, dunke og karburatorsprit, forhøjelse af visse punktafgifter, ændring af snitbredden for tobak samt ophævelse af afgiftsfritagelse for slagger)(* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 244 af 12/05/1976 - Gældende
Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)
(Atomanlægsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LBK nr 779 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 439 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Beskyttelse af kystområderne)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 156 af 22/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder
(Ligelønsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 403 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
Skatteministeriet
DSK nr 17260 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning vedrørende lov om nye jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1035 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 384 af 25/05/2009 - Gældende
Lov om tjenesteydelser i det indre marked
Erhvervsministeriet
LBK nr 949 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 156 af 27/05/1908 - Gældende
Lov om nye Jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1375 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 822 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1343 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 603 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1144 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Udstationeringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 215 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
LOV nr 425 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

Skatteministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 780 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 21113 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag XI. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 152 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 781 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 845 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.
(Graveloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 843 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
(Tinglysningsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
LOV nr 153 af 08/06/1912 - Gældende
Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)
Erhvervsministeriet
LOV nr 407 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Investeringsselskaber og hedgeforeninger)

Skatteministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LOV nr 433 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing
(Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1705 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
LOV nr 1673 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan
Skatteministeriet
LOV nr 1538 af 19/12/2017 - Gældende
Taxilov
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 628 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>