Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på danmarks største skov  fandt 808 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 308 af 28/03/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 124 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om råstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 282 af 27/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
(Jordforureningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1218 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 45 af 22/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen)
(Afmærkningsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9766 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 642 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 1626 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed (HB 2017)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1472 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten
(Luftkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1523 af 16/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 10/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 570 af 04/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)
Erhvervsministeriet
BEK nr 765 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2015
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1291 af 03/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1216 af 26/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1680 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1005 af 27/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
(CO2-kvotebekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
2015/1 BSF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet i de danske skove
Folketinget
2003/1 LSF 145 - Gældende
Forslag til Lov om skove
Miljøministeriet
1996/1 BSF 118 - Gældende
1996 BSF 118 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDLÆGGELSE AF SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Folketinget
2016/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Danmarks Økologiske Jordbrugerfond
Folketinget
2008/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse og gennemførelse af Naturplan Danmark
Folketinget
2003/1 BSF 195 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for Danmarks natur
Folketinget
2015/1 BSF 195 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet
Folketinget
2016/1 BSF 2 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2004/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre fremgang for viben og andre fuglearter i hele Danmark
Folketinget
2014/1 BSF 103 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø
Folketinget
2014/1 BSF 144 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov
Folketinget
1997/1 BSF 16 - Gældende
1997 BSF 16 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FREMME AF UDFASNING AF BRUGEN AF PESTICIDER I DANMARK OG BESKYTTELSE AF GRUNDVANDET
Folketinget
2015/1 BSF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse af jordbeskatning for arealer udlagt til natur med biodiversitetsformål
Folketinget
2019/1 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien
Folketinget
SKR nr 60413 af 31/03/1999 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om retningslinier for forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
2001/2 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt ophævelse af lov om Danmarks forvaltningshøjskole og lov om Skovskolen
Undervisningsministeriet
2004/1 BTB 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om naturgenopretning af Åmosen
Folketinget
1992/1 LSF 167 - Gældende
1992 LSF 167 FORSLAG TIL LOV OM VISSE HOVEDLANDEVEJSSTRÆKNINGER
Folketinget
1985/1 BSF 115 - Gældende
1985 BSF 115 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOLELOV
Folketinget
2003/1 BSF 198 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en indbudsordning til sikring af bestående og nye skovværdier
Folketinget
BST nr 25055 af 31/10/1991 - Gældende
Terrænets benyttelse
Forsvarsministeriet
SKR nr 12429 af 30/06/2001 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om bestemmelse for Forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
1986/1 BSF 39 - Gældende
1986 BSF 39 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOVLOV
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>