Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på databeskyttelsesansvarlige  fandt 13 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2008/1 BTB 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)
Folketinget
2009/1 LSV 27 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol)
Folketinget
2008/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed
(Europol)

Justitsministeriet
2016/1 LSF 169 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
2009/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til lov om Den Europæiske Politienhed (Europol)
Justitsministeriet
1996/1 LSF 179 - Gældende
1996 LSF 179 FORSLAG TIL LOV OM GENNEMFØRELSE AF EUROPOLKONVENTIONEN
Folketinget
2016/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU's direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet
Justitsministeriet
2016/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring som følge af forordning om den europæiske grænse- og kystvagt m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2016/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)
Justitsministeriet
2017/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1954 af 25. oktober 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, forordning (EU) 2017/2225 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen) og forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1261 af 16/12/2009 - Historisk
Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol)
(Europol-loven)

Justitsministeriet
LOV nr 415 af 10/06/1997 - Historisk
Lov om gennemførelse af Europolkonventionen
Justitsministeriet
CIR1H nr 9792 af 22/12/2011 - Historisk
Meddelelse nr. 3/2011 om indberetningsordning vedr. anmodninger om international retshjælp
(RM 3/2011)

Justitsministeriet