Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på dominans  fandt 133 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: domin ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 17031 af 01/06/1995 - Gældende
Eksprropriation i forbindelse med motorvejsanlæg i Jylland. Ikke givet erstatning for støj og dominans
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9321 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelser i sag nr. 15-70-00784
Justitsministeriet
KEN nr 10001 af 21/01/1992 - Gældende
Leveringspålæg til leverandør af auto-kølerelementer (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10003 af 07/10/1992 - Gældende
Ikke anmeldelsespligt for aftale (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10043 af 19/12/1991 - Gældende
Ikke anmeldelsespligt for aftale (* 1)
Erhvervsministeriet
1994/1 BSF 50 - Gældende
1994 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FJERNELSE AF ART. J FRA MAASTRICHT-TRAKTATEN
Folketinget
KEN nr 9517 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - kompetence - reklamer - retlig interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2017/1 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere målrettet indsats til ofre for psykisk vold
Folketinget
UDT nr 18517 af 21/10/1997 - Gældende
Er mindre landbrugsejendomme med landbrugspligt omfattet af parcelhusreglen, hvis de er vurderet som beboelsesejendomme
Skatteministeriet
KEN nr 17512 af 26/03/1996 - Gældende
Ekspropriation til motorvejen Dørup-Hadbjerg afgørelsen vedrører erstatning for nærhed til motorvej (Støj)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1999/1 SF L 242 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. marts 2000) - L 242
Erhvervsministeriet
1987/1 LSF 178 - Gældende
1987 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM MIDLERTIDIGT HUSLEJESTOP FOR ERHVERVSLEJEMÅL
Folketinget
1990/2 BSF 46 - Gældende
1990 BSF 46 FOLKETINGSBESLUTNING OM EN TVÆRFAGLIG VIDEREUDDANNELSE I SUNDHEDSFREMME (MASTER OF PUBLIC HEALTH)
Folketinget
KEN nr 10110 af 23/09/1993 - Gældende
Pålæggelse af indberetningspligten i henhold til konkurrencelovens § 7, nr. 1. (* 1)
Erhvervsministeriet
2003/1 BSF 193 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afgift på husstandsomdelte reklametryksager
Folketinget
2003/1 BSF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af kirke og stat
Folketinget
AFG nr 10036 af 28/08/1991 - Gældende
Ikke anmeldelsespligt for aftale (* 1)
Erhvervsministeriet
BKI nr 33 af 15/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10002 af 28/10/1992 - Gældende
Ikke indgreb over for leveringsstandsning (* 1)
Erhvervsministeriet
1999/1 LSF 242 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven
Erhvervsministeriet
2017/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)
Folketinget
2007/2 BSF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af kirke og stat
Folketinget
KEN nr 10036 af 26/05/1994 - Gældende
Anmeldelsespligt i henhold til konkurrencelovens § 5 (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10008 af 07/07/1995 - Gældende
Påbud om ophævelse af lokal takstaftale for ejendomsmæglere. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9938 af 19/01/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 112/1994
Justitsministeriet
1997/2 BTB 14 - Gældende
1997 BTB 14 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VURDERING AF SMÅ LANDBRUGSEJENDOMME EFTER BONDEGÅRDSREGLEN NR B 14 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
SKR nr 11131 af 08/03/1995 - Gældende
Skrivelse om ændring af cirkulære om de indsattes adgang til udlevering af egne effekter m.v. og anvendelse af penge (* 1)
Justitsministeriet
2018/1 BSF 139 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en afklaringsgaranti for personer i kontanthjælpssystemet
Folketinget
1991/1 BSF 17 - Gældende
1991 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OFFICIEL ANERKENDELSE AF DE REPUBLIKKER I JUGOSLAVIEN, DER VED FLERTAL VED FRIE DEMOKRATISKE AFSTEMNINGER HAR TRUFFET BESLUTNING OM AT OPNÅ UAFHÆNGIGHED OG SELVSTÆNDIGHED
Folketinget
KEN nr 17300 af 14/06/1995 - Gældende
Ekspropriation i forbindelse med motorvejsanlæg i Jylland. Erstatning grundet tålegrænsen overskredet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1987/1 LSF 96 - Gældende
1987 LSF 96 FORSLAG TIL LOV OM NÆVN VEDRØRENDE VISSE KULTURELLE FORENINGER, STIFTELSER, INSTITUTIONER M.V.
Folketinget
KEN nr 10051 af 26/05/1994 - Gældende
Luftfartsaftale anmeldelsespligtig (* 1)
Erhvervsministeriet
1998/1 BSF 137 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkede muligheder for at gennemføre positiv særbehandling
Folketinget
1985/1 LSF 184 - Gældende
1985 LSF 184 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FILM
Folketinget
KEN nr 10089 af 15/06/1993 - Gældende
Optagelse af forhandlæing med en virksomhed i henhold til konurrencelovens § 11 (* 1).
Erhvervsministeriet
KEN nr 10046 af 12/12/1994 - Gældende
Leveringspålæg inden for hårde hvidevarer opretholdt (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10068 af 28/06/1991 - Gældende
Mønster adskilte sig ikke væsentligt fra det kendte
Erhvervsministeriet
KEN nr 10042 af 19/12/1991 - Gældende
Leveringspålæg til møbelproducent (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10037 af 25/05/1994 - Gældende
Ikke tilstrækkelig erhvervsmæssig interesse i levering af reservedele (* 1)
Erhvervsministeriet
1996/1 BTL 178 - Gældende
1996 BTL 178 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (HURTIGERE BEHANDLING AF CIVILE SAGER M.V.) NR L 178 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10094 af 04/11/1993 - Gældende
Fortsat indberetningspligt efter konkurrencelovens § 7, nr. 1. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10878 af 14/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld
Skatteministeriet
1992/1 BTL 292 - Gældende
1992 BTL 292 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TILBAGEBETALING AF AFGIFT AF RENTER AF FORBRUGSLÅN M.V. NR L 292 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9162 af 16/01/1998 - Gældende
Varemærkerne EPODERM og EPOLEUM er forvekslelige
Erhvervsministeriet
FOU nr 2004.525 - Gældende
Fremlæggelse af folder i venteværelse på hospital
Folketinget
VEJ nr 9079 af 11/01/2019 - Gældende
Vejledning om konkurrenceloven Vejledning om forbuddene mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling
Erhvervsministeriet
KEN nr 10087 af 24/09/1992 - Gældende
To figurmærker anset for forvekslelige
Erhvervsministeriet
2005/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre den 29. august til national flagdag
Folketinget 1|2|3 >