Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på efterår  fandt 3388 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AND nr 1027 af 24/09/2014 - Gældende
Anordning om børnekonfirmandundervisning og konfirmation
Kirkeministeriet
BEK nr 1085 af 23/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til mere cykeltrafik«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 947 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på vedvarende græsarealer i Tøndermarsken
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 462 af 25/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder (Forhåndstilsagn)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1072 af 27/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle
(Rovfuglejagt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1037 af 27/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 836 af 06/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1650 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 759 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 739 af 12/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 491 af 16/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak
(NEC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1269 af 13/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 760 af 30/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1732 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner
Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 534 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Børne- og Socialministeriet
CIS nr 11606 af 05/08/1986 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om § 77-eftersyn i anledning af dæk- og lygtekampagne i efteråret 1986. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
MED nr 13910 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende beregning af erstatning for partier af hvede og rug produceret i efteråret 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
1998/1 LF 129 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om betalingskort m.v. (Opkrævning af gebyr for betalingstransaktioner i den ikkefysiske handel, regler om Konkurrencestyrelsens mulighed for at gribe ind over for urimelige priser og avancer, revisionsklausul, hvorefter § 20 i efteråret 2001 skal tages op til revision).
Erhvervsministeriet
STV nr 20086 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 E. 1. ADRESSER
Skatteministeriet
KEN nr 9219 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00430
Justitsministeriet
KEN nr 9837 af 17/02/2004 - Gældende
Dato for efterlønsbevis
Beskæftigelsesministeriet
MED nr 13605 af 18/09/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne samt til statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende dispensation for spireevne i certificeret sædekorn af rug
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13335 af 16/06/1987 - Gældende
Til sædekorns- og markfrøfirmaerne Vedrørende kvalitetsanalyse af raps i sæsonen 1987/88
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13660 af 01/10/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøvetagere. Vedrørende dispensation for spireevne i certificeret sædekorn 1. og 2. generation af vinterhvede
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 22008 af 25/09/1991 - Gældende
Uddannelsesstøtte - institutionsfejl - supplerende stipendium til undervisningsafgift
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
(Dispensationshjemmel)

Fødevareministeriet
KEN nr 11248 af 27/09/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BRB 33 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om solvarme i nybyggeri uden for de eksisterende fjernvarmeområder
Folketinget
AFG nr 9424 af 17/08/2004 - Gældende
Sambeskatning og genbeskatning af underskud fusion kunne sidestilles med likvidation lodret fusion indebar ikke afktieafhændelse til koncernforbundet selskab
Skatteministeriet
KEN nr 10062 af 18/11/1992 - Gældende
Boligsparekontrakt, overførsel, modregning. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10638 af 16/12/2003 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11067 af 08/04/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9821 af 19/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-16 om samvær - bortfald af samvær - bopælsforælders ferie - ferie- og helligdagsperioder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forbud mod anvendelse af glyfosat om foråret
Folketinget
1995/1 BSF 78 - Gældende
1995 BSF 78 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDARBEJDELSE AF EN ØKONOMISK RISIKOANALYSE AF EN EVENTUEL FAST FORBINDELSE OVER FEMER BÆLT
Folketinget
KEN nr 9379 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-6-01 om erhvervssygdom - anerkendelse - nakkehvirvellidelse - skub og træk - tunge løft på nakke - skulderåget - arbejdets særlige art - konkret sandsynlighedsvurdering - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
Fødevareministeriet
KEN nr 10798 af 30/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 264-09 om hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 26230 af 01/06/1992 - Gældende
Færø-fradrag
Skatteministeriet
2001/1 BTL 6 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>