Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på eksempel på ansøgning  fandt 5470 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: eksempl ansøgning ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
BEK nr 1060 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1139 af 15/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation
(Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1753 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
Kulturministeriet
BEK nr 514 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal
Kulturministeriet
BEK nr 259 af 20/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal
Kulturministeriet
BEK nr 1414 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 191 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger
Undervisningsministeriet
BEK nr 10011 af 01/08/1986 - Gældende
Pantebestemmelser af 1. august 1986 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 828 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse m.m. til lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 59 af 27/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1373 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Lektoratsordningen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 632 af 21/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1735 af 21/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter
(Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 409 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 1387 af 03/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen
Udenrigsministeriet
BEK nr 752 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 78 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 615 af 08/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 307 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger
Erhvervsministeriet
BEK nr 1478 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1233 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 36 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstilling og informationsformidling med genetisk modificerede organismer
(Udstillingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1448 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til supercykelstier i større byer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 17045 af 26/03/1990 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine
(BL 3-22, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 116 af 14/02/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1256 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område
(Bydronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1301 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om almennyttige lotterier
Skatteministeriet
BEK nr 1502 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tivolitog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1430 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd
(Bekendtgørelse om bredbåndspuljen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 482 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker
Erhvervsministeriet
BEK nr 536 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om socialtilsyn
(Socialtilsynsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 398 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1401 af 26/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
(Vaskepladsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1441 af 08/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
Kulturministeriet
BEK nr 83 af 30/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1364 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>