Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på el cigaretter  fandt 218 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 545 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen
Erhvervsministeriet
BEK nr 1610 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
2015/1 LF 144 - Gældende
Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Folketinget
2011/1 LF 82 - Gældende
Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker).
Skatteministeriet
2011/1 BTL 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven
(Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker)

Folketinget
2015/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 LF 79 - Gældende
Lov om ændring af visse afgiftslove. (Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand).
Skatteministeriet
2017/1 BTB 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen i sager om illegal handel med cigaretter og bedre muligheder for politiet til at udføre en styrket kontrolindsats
Folketinget
2002/1 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove
(Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand)

Folketinget
2002/1 LSV 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove
(Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand)

Folketinget
2017/1 BF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen i sager om illegal handel med cigaretter og bedre muligheder for politiet til at udføre en styrket kontrolindsats.
Justitsministeriet
2018/1 LF 65 B - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen).
Sundheds- og Ældreministeriet
1986/1 BSF 57 - Gældende
1986 BSF 57 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFBØDNING AF PRISSTIGNINGERNE PÅ OLIE, BENZIN, EL M.V.
Folketinget
AFG nr 9569 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfri levering af el og vand til skibe i udenrigsfart
Skatteministeriet
2018/1 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)
Folketinget
2004/2 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre og mere nøjagtige metoder til måling af indholdet af tjære, nikotin og kulilte i tobaksvarer m.v.
Folketinget
KEN nr 9500 af 10/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. december 2002 vedr. Fradrag for el- og CO
Skatteministeriet
2008/1 LF 206 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand).
Skatteministeriet
2008/1 BTL 206 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand)

Folketinget
2011/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Folketinget
2009/1 BTL 216 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften)

Folketinget
2007/2 LF 139 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2007/2 TBL 139 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Folketinget
2007/2 BTL 139 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Folketinget
2001/2 LF 187 - Gældende
Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2009/1 LF 216 - Gældende
Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften).
Skatteministeriet
2018/1 BTL 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år)
Folketinget
2013/1 BTL 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.)

Folketinget
2004/2 BF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre og mere nøjagtige metoder til måling af indholdet af tjære, nikotin og kulilte i tobaksvarer m.v.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2011/1 LF 33 - Gældende
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).
Skatteministeriet
1997/1 LSF 97 - Gældende
1997 LSF 97 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE PUNKTAFGIFTSLOVE(FORHØJELSE AF AFGIFTEN AF RØGTOBAK, CHOKOLADE- OG SUKKERVARER, KONSUM-IS, MINERALVAND, KAFFE OG TE SAMT OPHÆVELSE AF AFGIFTSFRITAGELSE FOR DEPONERING AF VISSE RESTPRODUKTER FRA KRAFTVÆRKER).
Folketinget
2010/1 LF 195 B - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).
Skatteministeriet
2011/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin)

Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2002/1 BF 89 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en målrettet indsats for at begrænse rygning hos børn og unge.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om, at tilsætningsstoffer og aromastoffer til tobak, der øger rygningens omfang, ikke længere kan tillades
Folketinget
2004/1 LF 125 - Gældende
Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven. (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovaftalen for 2005).
Skatteministeriet
2006/1 LF 29 - Gældende
Forslag til lov om ændring af toldloven. (Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.).
Skatteministeriet
2002/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash
Folketinget
2015/1 BTL 166 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om tobaksvarer m.v.
Folketinget
2015/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
2011/1 BTL 186 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.)

Folketinget
2014/1 BSF 143 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om realitetsbehandling af traktatkrænkelsessagen om salg af løs snus
Folketinget
2004/2 BRB 78 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af tilsætningsstoffer og aromastoffer, som forstærker tobaksvarers afhængighedsskabende egenskaber
Folketinget
STV nr 20038 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet 1|2|3|4|5 >