Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på er død  fandt 9587 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 22 af 21/02/1902 - Gældende
Lov vedrørende Behandlingen af Dødsboer efter Brasilianske Borgere, der afgaa ved Døden i Danmark (* 1).
Justitsministeriet
LOV nr 532 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven
(Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død)

Skatteministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 293 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
(Pensionsopsparingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 280 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 766 af 04/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om borteblevne
(Borteblevneloven)

Justitsministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 847 af 04/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af tronfølgeloven
Statsministeriet
LOV nr 683 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 25 af 11/02/1871 - Gældende
Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1)
Statsministeriet
LBK nr 54 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 902 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 383 af 09/08/1945 - Gældende
Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 637 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om familiefideikommissers overgang til fri ejendom
Justitsministeriet
LBK nr 770 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse
(Ægtefællepensionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 327 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 279 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 774 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1223 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og konkursloven (Ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 306 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (Fratrædelsesgodtgørelser, udlodning til ægtefælle, overførsel fra midlertidige konti samt invalideforsikringer)
Skatteministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 298 af 17/11/1953 - Gældende
Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus. (* 1)
Statsministeriet
LOV nr 473 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om skattenedslag for seniorer
(Seniornedslagsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 510 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 136 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste
Statsministeriet
LBK nr 938 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet
Finansministeriet
LOV nr 166 af 24/03/1999 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 726 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 138 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret
Finansministeriet
LOV nr 151 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1519 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 156 af 31/03/1950 - Gældende
Normeringslov for finansåret 1950-51
Finansministeriet
LBK nr 772 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1175 af 17/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
LOV nr 472 af 13/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 429 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre)
Skatteministeriet
FOR nr 11150 af 21/06/1793 - Gældende
Fr., som nøiere bestemmer Grændserne imellem de civile Auctions- og Skifte-Forvalteres Jurisdictioner indbyrdes, m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 322 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik
(Ændring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægteskab)

Statsministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 396 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område)
Justitsministeriet
LOV nr 388 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
FOR nr 11100 af 22/11/1837 - Gældende
Fr. indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder ved Fr. 13 Mai 1769 hiemlede Testationsfrihed.
Justitsministeriet
LOV nr 922 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)

Skatteministeriet
LBK nr 426 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
(Dødsboskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 430 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om massemediers informationsdatabaser
Justitsministeriet
LOV nr 552 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 258 af 08/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 940 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>