Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på erhvervslokaler  fandt 679 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 453 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
(Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1521 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 389 af 02/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven
(Fremrykning af pligten til energimærkning af bygninger, annoncering af energimærket ved salg og udleje, sanktioner og godkendelsesordning for installatører og montører af små VE-anlæg, styrkelse af dataindsamling om energiforbrug, ophævelse af monopol på udstedelse af VA-godkendelser og omfanget af pligten til at tegne en byggeskadeforsikring m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 903 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
(Boligbyggeriloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 311 af 27/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1084 af 11/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om ejerlejligheder samt lov om leje af erhvervslokaler m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 81 af 27/02/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 281 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer
Erhvervsministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1700 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1703 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1146 af 18/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 262 af 15/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1083 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk
Skatteministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1065 af 31/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 340 af 01/06/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2016/1 LSV 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Vurdering af markedslejen)
Folketinget
CIS nr 11195 af 25/04/1989 - Gældende
Cirkulærskrivelse til domstolene om tilbagebetaling af retsafgift i forbindelse med lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.
Justitsministeriet
2014/1 LSV 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)
Folketinget
1991/1 LSF 72 - Gældende
1991 LSF 72 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJEREGULERING I ERHVERVSLOKALER M.V.
Folketinget
1999/1 LSV 33 - Gældende
Forslag til Lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
Folketinget
1987/1 LSF 261 - Gældende
1987 LSF 261 FORSLAG TIL LOV OM LEJE AF ERHVERVSLOKALER MV.
Folketinget
1999/1 LF 33 - Gældende
Forslag til lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov).
By- og Boligministeriet
1990/2 LSF 143 - Gældende
1990 LSF 143 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJEREGULERING I ERHVERVSLOKALER M.V.
Folketinget
STV nr 20002 af 01/01/1969 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1969 0233 DEP. VARME TIL ERHVERVSLOKALER
Skatteministeriet
1999/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Erhvervslejelov)
By- og Boligministeriet
STV nr 20031 af 01/01/1981 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1981 0770 DEP. RENOVERING I FORBINDELSE MED FRAFLYTNING AF ERHVERVSLOKALE
Skatteministeriet
1988/1 LSF 22 - Gældende
1988 LSF 22 FORSLAG TIL LOV OM LEJEREGULERING I ERHVERVSLOKALER M.V.
Folketinget
1992/1 LSF 245 - Gældende
1992 LSF 245 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJEREGULERING I ERHVERVSLOKALER M.V.
Folketinget
KEN nr 10035 af 10/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. august 2001 vedrørende tabsfradrag af andelsbevis til erhvervslokaler
Skatteministeriet
2016/1 LF 22 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Vurdering af markedslejen).
Erhvervs- og Vækstministeriet
1991/1 LSF 122 - Gældende
1991 LSF 122 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJEREGULERING I ERHVERVSLOKALER M.V., LOV OM LEJE OG LOV OM RETSAFGIFTER (ERHVERVSLEJEMÅL)
Folketinget
2000/1 LSV 231 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), lov om leje og lov om leje af almene boliger
Folketinget
1999/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
Folketinget
2014/1 LF 82 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1986/1 LSF 57 - Gældende
1986 LSF 57 FORSLAG TIL LOV OM LEJE AF ERHVERVSLOKALER M.V.
Folketinget
2014/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.
(Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
1988/1 BTL 22 - Gældende
1988 BTL 22 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LEJE AF ERHVERVSLOKALER M.V. NR L 22 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2014/1 BTL 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.
(Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Folketinget
2003/1 LSV 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ejerlejligheder, lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og forskellige andre love
(Etablering af tagboliger og omdannelse af ledige erhvervslokaler til boliger)

Folketinget
2000/1 LSF 231 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), lov om leje og lov om leje af almene boliger
By- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>