Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på erik den røde  fandt 201 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LBK nr 618 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod visse tændstikker m.m.
Justitsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 34 af 28/01/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 260 af 11/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af et nyt toldflag
Justitsministeriet
BEK nr 518 af 17/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
Erhvervsministeriet
FSK nr 3006 af 01/12/1975 - Gældende
Forskrifter for indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11050 af 04/03/1988 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR (Detailforskrifter for køretøjer 1988)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11620 af 28/01/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for køretøjer 1986) (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11010 af 12/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1987 (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 31/01/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1983')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 30/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1984').
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 05/03/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1985')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1391 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
1985/1 BSF 22 - Gældende
1985 BSF 22 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILVEJEBRINGELSE AF DE FORNØDNE FACILITETER TIL BRUG FOR DANSK RØDE KORS OG DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Folketinget
CIS nr 9830 af 06/09/1965 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse vedrørende samarbejdsaftale mellem Civilforsvarsstyrelsen og Dansk Røde Kors og ASF/Dansk Folkehjælp (Til samtlige CF-kommissioner - sendt politidirektøren i København og samtlige politimestre til orientering)
Forsvarsministeriet
SKR nr 11113 af 30/01/1985 - Gældende
Skrivelse om indlogering af asylansøgere.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 4034 af 04/07/1989 - Gældende
Tvist om betaling af udgifter ved afspærring af fortov mm. og fastgørelse af tagsten med tagstensbindere. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1990/2 BSF 67 - Gældende
1990 BSF 67 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN DANSK INDSATS TIL GOLFKRIGENS OFRE, KURDISKE FLYGTNINGE M.FL.
Folketinget
2016/1 BTL 14 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af postloven (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen)
Folketinget
KEN nr 10178 af 13/10/1992 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 54/1992
Justitsministeriet
DOM nr 3361 af 25/05/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service for Fiskernes Fiskesortering, Hanstholm (advokat Henrik Uldal). Dommere: Bæhring, Erik Cruse, Arnold Hansen, Bollerup Jensen, Mads Kofod, Overgård og Riis (retsformand). Faglig voldgift. Tillidsrepræsentant Forfølgelse af tillidsrepræsentant ikke godtgjort. Virksomhed idømt bod for manglende deltagelse i mæglingsmøde.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
1985/1 BTL 68 - Gældende
1985 BTL 68 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN NR L 68 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 264
Folketinget
1996/1 BTL 233 - Gældende
1996 BTL 233 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL JORDBRUGETS STRUKTURUDVIKLING OG TIL ØKOLOGISK JORDBRUG M.V. (STØTTE TIL FREMME AF ØKOLOGISK OMSTILLING INDEN FOR JORDBRUG OG FISKERI M.V.) NR L 233 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2014/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 18. juni 2015
Folketinget
1992/1 BTL 334 - Gældende
1992 BTL 334 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER (TILSKUD TIL KOMMUNERNE VEDRØRENDE UDLÆNDINGE) NR L 334 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
CIS nr 11318 af 26/06/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om bemyndigelse til at tillade afholdelse af motorløb på vej. (* 1).
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1997/2 BTL 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Folketinget
2015/1 BTL 167 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.)
Folketinget
BKI nr 43 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Anvendelse på Søkrigen af Grundsætningerne i Genferkonventionen. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10015 af 11/11/1988 - Gældende
Kombinationssæt af elementer anset som teknisk opfindelse - ikke kunstnerisk frembringelse.
Erhvervsministeriet
FOU nr 2016.56 - Gældende
2016-56. Forhold i Vridsløselille markant forbedret
Folketinget
DOM nr 3259 af 17/03/1993 - Gældende
Bod 2.3.2. Faglig voldgift. Processuelle spørgsmål 2.2., 3.3. Særoverenskomst. Underbetaling.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening for ISS Securitas A/S (advokat Helge Werner). Dommere: Arnold Hansen, Carsten Holm, Erik Jensen, Kardel (retsformand), Sløk, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 14 af 02/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 29. juni 1992 med Sverige om ændring af konventionen af 31. december 1932 med Sverige angående fiskeriforholdene i de til Danmark og Sverige grænsende farvande for så vidt angår afmærkning af fiskeredskaber
Udenrigsministeriet
KEN nr 9257 af 23/05/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 120/2001
Justitsministeriet
1986/1 LSF 4 - Gældende
1986 LSF 4 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
Folketinget
KEN nr 9262 af 23/05/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 25/2002
Justitsministeriet
2001/2 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
(Anvendelse af forarbejdet husdyrgødning)

Folketinget
KEN nr 9654 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 35/1999
Justitsministeriet
2016/1 BTL 94 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne)
Folketinget
KEN nr 9043 af 02/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/5
Justitsministeriet
2016/1 BTL 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.)
Folketinget
1988/1 BTB 89 - Gældende
1988 BTB 89 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET TIL VALGS PRØVELSE (VEDRØRENDE VALGENE TIL EUROPA-PARLAMENTET) NR B 89 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BTL 130 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
Folketinget
KEN nr 9523 af 23/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01070
Justitsministeriet
1994/1 BTB 1 - Gældende
1994 BTB 1 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET TIL PRØVELSE AF VALGENE NR B 1 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af fødevareloven m.fl.
Folketinget
1997/2 BTL 94 - Gældende
1997 BTL 94 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM EN KOMMUNAL OG AMTSKOMMUNAL EJENDOMSVÆRDISKAT (EJENDOMSVÆRDISKATTELOVEN) NR L 94 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget 1|2|3|4|5 >