Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fælleskab  fandt 275 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LOV nr 21167 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten V. Slutakt Programerklæring med henblik på associeringen af franc-områdets selvstændige lande med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 14 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 58 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1155 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning
Erhvervsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 870 af 13/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser vedrørende kontrakter, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Justitsministeriet
BEK nr 653 af 03/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om pilotprojekt om satellitovervågning af fiskerfartøjer i det NAFO-regulerede område
Udenrigsministeriet
BEK nr 10 af 04/01/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagelse i fiskeri uden for dansk fiskeriterritorium og uden for EF's fiskeriaftaler
Udenrigsministeriet
BEK nr 9199 af 08/02/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95
Erhvervsministeriet
BEK nr 776 af 25/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om centrifuger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 735 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed
Erhvervsministeriet
BEK nr 363 af 26/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler
Erhvervsministeriet
AND nr 1238 af 27/12/1996 - Gældende
Anordning om ændring af anordning om visse forholdsregler mod Irak (Oil-for-food)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1101 af 14/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 655 af 20/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
Undervisningsministeriet
BEK nr 678 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.
(Aktivitetsbekendtgørelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
UDT nr 9092 af 15/07/1996 - Gældende
Speciel inhabilitet i kommunale fællesskabers bestyrelser
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 105 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den europæiske overenskomst af 14. maj 1962 om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse, samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1. januar 1983
Udenrigsministeriet
KEN nr 9853 af 06/03/2018 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 6. marts 2018 – Børnesammenføring – Vellykket integration
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 105 af 02/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om dem internationale konvention af 14. juni 1983 om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem. (* 1)
Skatteministeriet
2017/1 SF.L L 77 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. november 2017) - L 77
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10061 af 27/08/1990 - Gældende
Modregning, plankonto, lønkonto, børnetilskud
Erhvervsministeriet
1997/2 BSF 6 - Gældende
1997 BSF 6 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOLKETINGETS SAMTYKKE TIL VEDTAGELSE AF AFGØRELSER OG RAMMEAFGØRELSER
Folketinget
BKI nr 42 af 15/05/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af memorandum af 13. maj 1985 med Kina om samarbejde på miljøbeskyttelsesområdet
Udenrigsministeriet
1997/1 BSF 111 - Gældende
1997 BSF 111 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOLKETINGETS SAMTYKKE TIL VEDTAGELSE AF AFGØRELSER OG RAMMEAFGØRELSER
Folketinget
FOU nr 1980.580 - Gældende
Transportudgifter og medvirken ved samkvemsretsbesøg
Folketinget
1996/1 BTL 151 - Gældende
1996 BTL 151 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (GROV MILJØKRIMINALITET) NR L 151 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 BSF 43 - Gældende
1992 BSF 43 FOLKETINGSBESLUTNING OM LIGESTILLING OG LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE MED ANDRE BORGERE
Folketinget
1994/1 LSF 107 - Gældende
1994 LSF 107 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV OM EF-DOMSKONVENTIONEN M.V. OG LOV OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF NORDISKE AFGØRELSER OM PRIVATRETLIGE KRAV (TILTRÆDELSE AF SAN SEBASTIAN-KONVENTIONEN OG LUGANOKONVENTIONEN)
Folketinget
KEN nr 17900 af 12/12/1994 - Gældende
Kommunal tilbagekøbsret et formuegode, der principielt kan kræves erstattet i tilfælde af ekspropriation.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 90 af 13/07/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 2. februar 1979 mellem Kongeriget Danmarks regering og den Hellenske Republiks regering om international passager- og godsbefordring ad landevej.
Udenrigsministeriet
AFG nr 9199 af 22/04/2003 - Gældende
Indbetaling til ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A - kravet om mindst 10 års virksomhed som selvstændig - pause på 6 ' måned i forbindelse med virksomhedsskift
Skatteministeriet
1988/1 LSF 127 - Gældende
1988 LSF 127 FORSLAG TIL LOV OM AUTORISATION AF ELINSTALLATØRER M.V.
Folketinget
UDT nr 9230 af 22/07/1982 - Gældende
Tillægsbevillinger i kommmunale fællesskaber
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9597 af 05/07/2018 - Gældende
Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber
Børne- og Socialministeriet
1986/1 BSF 71 - Gældende
1986 BSF 71 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ET MENNESKERETTIGHEDSCENTER I DANMARK
Folketinget
AFG nr 11078 af 01/01/2000 - Gældende
Bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet vedrørende den skattemæssige behandling af investorerne i vindmølleprojekter
Skatteministeriet
1996/1 LSF 6 - Gældende
1996 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (INDFØRELSE AF STANDARDFRADRAG FOR EJERLEJLIGHEDER M.V.)
Folketinget
KEN nr 9181 af 22/03/2002 - Gældende
Forlængelse af frist for tilmelding til AF i DK efter udløb af attest E 303 Tyskland
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2013.0019 - Gældende
2013-19. Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet
Folketinget
FOU nr 1985.83 - Gældende
Fri proces under anke til højesteret
Folketinget
BKI nr 98 af 28/11/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 28. januar 1971 med Forbundsrepublikken Tyskland om afgrænsning af den kontinentale sokkel under Nordsøen.
Udenrigsministeriet
2004/2 BTL 171 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
Folketinget
1992/1 LSF 172 - Gældende
1992 LSF 172 FORSLAG TIL LOV OM ARBEJDSGIVERENS PLIGT TIL AT UNDERRETTE LØNMODTAGEREN OM VILKÅRENE FOR ANSÆTTELSESFORHOLDET(* 1)
Folketinget
2017/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1985.116 - Gældende
Delegation til private brancheorganisationer
Folketinget
BKI nr 64 af 23/08/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 9. juni 1965 med forbundsrepublikken Tyskland om sammenlægning af grænseekspeditionen og om etablering af fællesstationer eller overgangsstationer ved den dansk-tyske grænse. (* 1)
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6 >