Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fandens  fandt 26941 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 158 af 06/05/1980 - Gældende
Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 26 af 12/01/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligsparekontrakter
(Boligsparekontraktloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 264 af 25/03/2019 - Gældende
Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1711 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 241 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 281 af 26/04/2004 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 516 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændringer som følge af selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 131 af 27/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond
(Pensionsfondsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 681 af 29/07/1992 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 564 af 28/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
Justitsministeriet
LOV nr 389 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om undersøgelse af Nørrebrosagen
Justitsministeriet
LOV nr 258 af 10/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 532 af 28/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v.
(Lægeuddannelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 450 af 24/04/2019 - Gældende
Lov om forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1209 af 07/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1284 af 09/12/2014 - Gældende
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber
Erhvervsministeriet
LBK nr 978 af 19/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.
(Frigørelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 321 af 05/04/2016 - Gældende
Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret
Kulturministeriet
LOV nr 472 af 13/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 293 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter
(Pensionsopsparingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 170 af 16/05/1962 - Gældende
Lov om nukleare anlæg (atomanlæg) (Atomanlægsloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen)
Skatteministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 430 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om massemediers informationsdatabaser
Justitsministeriet
LBK nr 1143 af 07/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger
(Husdyrbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 667 af 20/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel
(Personelloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 993 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
LBK nr 659 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
(LEV-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 459 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)
(Renteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 132 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
(Ejendomsavancebeskatningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1037 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1238 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
(Forældelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 332 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af kommissionsloven
(Kommissionsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1209 af 17/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Gammelførtidspensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 303 af 02/05/2005 - Gældende
Lov om information og høring af lønmodtagere
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1051 af 12/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godskørsel
(Godskørselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 426 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
(Dødsboskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 712 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>