Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fast billed  fandt 3246 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 914 af 11/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af medieansvarsloven
(Medieansvarsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1739 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Oprettelse af nyt selskab til varetagelse af betalingsanlæg på brugerfinansieret infrastruktur, vilkår for A/S Femern Landanlæg, adgang til anvendelse af finansielle transaktioner m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 588 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Sund og Bælt Holding A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LOV nr 365 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1184 af 12/12/2005 - Gældende
Lov om anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark
Skatteministeriet
LOV nr 1533 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om trossamfund uden for folkekirken
Kirkeministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 167 af 15/03/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 977 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
(Arbejdsskadesikringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 108 af 07/02/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 446 af 07/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf
Undervisningsministeriet
BEK nr 45 af 24/03/1897 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende allerhøjeste Autorisation af en revideret Liturgi for Brudevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 55 af 22/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen
Kirkeministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 9535 af 25/09/2003 - Gældende
Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål
(BL 3-41, 1. udgave)

(BL 3-41, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1219 af 22/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om plejehjemsoversigten
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 739 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 148 af 08/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 103 af 31/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed
(Biblioteksbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1077 af 21/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Erhvervsministeriet
BEK nr 1108 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1468 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer
Erhvervsministeriet
BEK nr 845 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v.
(Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1796 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 10133 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartshindringer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 322 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter
Justitsministeriet
BEK nr 1685 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 8 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>