Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fattigdom  fandt 230 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LOV nr 555 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
AND nr 9001 af 21/07/1727 - Gældende
Aabet brev, hvorved de til fattige fader- og moderløse Børns Underholdning og Optugtelse, formedelst et Veisenhuses Indrettelse i Xhavn, giorte Anstalter kundgiøres
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1101 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 867 af 25/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 BF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark.
Velfærdsministeriet
2007/2 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark
Folketinget
2008/1 BSF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark
Folketinget
2007/2 BF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdom i Danmark.
Velfærdsministeriet
2009/1 BSF 173 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg til udarbejdelse af en officiel dansk fattigdomsgrænse
Folketinget
2004/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en mindste standard for forbrug til brug for det lovforberedende arbejde m.v. (en officiel dansk fattigdomsdefinition)
Folketinget
2008/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en mindre standard for forbrug til brug for det lovforberedende arbejde m.v. (en officiel dansk fattigdomsdefinition)
Folketinget
2005/1 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Folketinget
2008/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser
Folketinget
2009/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser
Folketinget
2016/1 BSF 146 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af børnefattigdommen
Folketinget
2008/1 BTL 109 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Ændring af 300-timers-reglen for ægtepar)

Folketinget
2016/1 BTL 215 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)
Folketinget
2015/1 BTL 111 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)
Folketinget
2018/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri
Folketinget
2009/1 BSF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af udsættelse af børnefamilier
Folketinget
2004/1 BF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en mindste standard for forbrug til brug for det lovforberedende arbejde m.v. (en officiel dansk fattigdomsdefinition).
Socialministeriet
2009/1 BF 173 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et ekspertudvalg til udarbejdelse af en officiel dansk fattigdomsgrænse.
Socialministeriet
2010/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den nedsatte kontanthjælp til unge under 25 år
Folketinget
2005/1 BTB 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kontanthjælpsloftet , af den nedsatte ydelse til ægtefæller på kontanthjælp og af den nedsatte ydelse til unge under 25 år
Folketinget
2010/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Folketinget
1987/1 BSF 143 - Gældende
1987 BSF 143 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SÆRLIGE INITIATIVER OVER FOR ARBEJDSMÆSSIGT OG ØKONOMISK DÅRLIGT STILLEDE
Folketinget
2011/1 BTL 36 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love
(Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.)

Folketinget
1995/1 BSF 69 - Gældende
1995 BSF 69 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN LAVINDKOMSTKOMMISSION
Folketinget
2008/1 BSF 191 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om effektiv og langsigtet bekæmpelse af organiseret kriminalitet i Danmark
Folketinget
1998/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lavindkomstkommission
Folketinget
2018/1 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse
Folketinget
2016/1 BSF 32 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen m.v.
Folketinget
KEN nr 9888 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-389
Justitsministeriet
BKI nr 62 af 11/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde
Udenrigsministeriet
2014/2 BTL 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Folketinget
2011/1 SF.L L 36 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. november 2011) - L 36
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BTB 197 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af tropisk træ
Folketinget
2005/1 BSF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks fremtidige finansiering af globale udfordringer (den globale ramme)
Folketinget
2004/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks fremtidige finansiering af globale udfordringer
Folketinget
2011/1 BTL 200 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love
(Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister)

Folketinget
2012/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en socialkommission
Folketinget
2014/2 BTL 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge)
Folketinget
2016/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2014/1 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om varig nedsættelse af ministervederlag
Folketinget
2001/2 SF. L 183 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. marts 2002) - L 183
Udenrigsministeriet
2015/1 SF.B B 26 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. november 2015) - B 26
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9308 af 04/04/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) (FL § 15.75.21.50)
Børne- og Socialministeriet



 1|2|3|4|5 >