Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 8221 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 258 af 10/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 26 af 10/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 61 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 609 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
(Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1428 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 249 af 21/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs
(Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002-Athenkonventionen og registrering af skibe med frist)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1884 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1674 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1555 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 261 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktansvar
(Produktansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 206 af 15/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere
(LER-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 58 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1668 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 394 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 599 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af søloven
(Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer)

Erhvervsministeriet
LBK nr 349 af 22/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand
(Ombudsmandsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1 af 02/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1284 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LBK nr 1256 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1257 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1194 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 463 af 15/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hongkongkonventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1122 af 03/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1064 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1020 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Husdyrbrugloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 704 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1009 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>