Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13281 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 556 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 258 af 10/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1428 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 609 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
(Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 61 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 26 af 10/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1884 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 249 af 21/03/2012 - Gældende
Lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs
(Tilpasninger som følge af Athenforordningen, gennemførelse af 2002-Athenkonventionen og registrering af skibe med frist)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1122 af 18/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR-loven)

Justitsministeriet
LBK nr 55 af 23/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
(LER-loven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 772 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 261 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktansvar
(Produktansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 807 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
(Rørledningsloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 551 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 389 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om undersøgelse af Nørrebrosagen
Justitsministeriet
LBK nr 564 af 28/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
Justitsministeriet
LBK nr 349 af 22/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand
(Ombudsmandsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 980 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 58 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 453 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
(Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1668 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 797 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 573 af 06/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)
(Opkrævningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1204 af 14/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen
Erhvervsministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1343 af 10/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1593 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere
(Jobpræmieloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 463 af 15/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs (Implementering af dele af Hongkongkonventionen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1093 af 01/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(Ecodesignloven)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LOV nr 1535 af 19/12/2017 - Gældende
Skattekontrollov
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LBK nr 995 af 14/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 473 af 30/05/2012 - Gældende
Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 43 af 17/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
Kirkeministeriet
LBK nr 49 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 599 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af søloven
(Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer)

Erhvervsministeriet
LBK nr 49 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister
(Indkomstregisterloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>