Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13281 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1469 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1055 af 16/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om autorisation til at udføre fornyelsessyn på fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1119 af 13/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler
Erhvervsministeriet
BEK nr 289 af 20/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 696 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 262 af 09/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 71 af 13/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1628 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1340 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1175 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer
(Bekendtgørelse om benzingenvinding)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1521 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i rutefart
Erhvervsministeriet
BEK nr 410 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 671 af 01/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1614 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1303 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 150 af 20/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 668 af 19/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 97 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1304 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 98 af 27/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1300 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 329 af 11/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater
Erhvervsministeriet
BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1414 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1066 af 03/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 571 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
Erhvervsministeriet
BEK nr 776 af 25/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om centrifuger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 583 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 10192 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 170 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland
(Meldetjeneste i Grønland)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9310 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring
(BL 7-25, 1. udgave)

(BL 7-25, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1250 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 593 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 22 af 09/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
(Eksamensbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9446 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 948 af 12/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om byggerier udført i offentlig-private partnerskaber (OPP)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9070 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E IV Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9298 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse og drift af baner, der skal anvendes til starter med en banesynsvidde (RVR) mindre end 350 m og præcisionslandingsbaner kategori II og III
(BL 3-13, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>