Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13329 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2006/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven
(Kommunernes kontrolmuligheder)

Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9634 af 18/05/2006 - Gældende
Rettelse til Vurderingsvejledningen og Procesvejledningen 2006-2
Skatteministeriet
FOU nr 2008.92 - Gældende
Behandling af sager om for sen tilmelding til forældreorlov. Reaktion på vejledningsfejl. Offentliggørelse af administrativ praksis
Folketinget
KEN nr 9446 af 18/05/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00929
Justitsministeriet
KEN nr 12849 af 10/01/2001 - Gældende
19-2000
Erhvervsministeriet
AFG nr 11481 af 03/04/2000 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9426 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0177
Justitsministeriet
KEN nr 9829 af 28/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00683
Justitsministeriet
KEN nr 9650 af 26/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 43/1999
Justitsministeriet
VEJ nr 9824 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning til fabrikanter af medicinsk udstyr om markedsovervågning
Sundheds- og Ældreministeriet
1989/1 LSF 211 - Gældende
1989 LSF 211 FORSLAG TIL LOV OM PATIENTFORSIKRING
Folketinget
KEN nr 9325 af 14/04/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 24/1999
Justitsministeriet
2013/1 BSF 121 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
AFG nr 9178 af 16/04/2002 - Gældende
Korrektion af visse tidligere afgiftssatser efter mineralolieafgiftsloven
Skatteministeriet
UDT nr 10006 af 01/03/1979 - Gældende
Telefonselskabernes standardkontrakter. Aftalevilkår. (* 1)
Erhvervsministeriet
KOM nr 19365 af 31/12/1995 - Gældende
Kommentar om lægekonsulenters inhabilitet - afgørelsens ugyldighed - artikel af vicestyrelseschef Bente Flindt Sørensen - Den Sociale Ankestyrelse (* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9398 af 19/05/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-136
Justitsministeriet
FOU nr 1986.106 - Gældende
Berigtigelse af fejlagtig afvisning af tredjemandsklage
Folketinget
2010/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
(Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 9357 af 08/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af uretmæssige opkrævede momsbeløb – ugrundet berigelse
Skatteministeriet
KEN nr 9570 af 11/07/2003 - Gældende
Genoprettelse af medlemskab
Beskæftigelsesministeriet
1985/1 LSF 265 - Gældende
1985 LSF 265 FORSLAG TIL LOV OM PRODUKTANSVAR
Folketinget
KEN nr 15020 af 01/10/1989 - Gældende
Undersøgelsesprocedure (* 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
2010/1 ÆF2 135 - Gældende
Ændringsforslag til 2. (sidste) behandling af Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
(Behandling af EU-sager, udvalgsstruktur m.v.)

Folketinget
2005/1 BTL 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Folketinget
2015/1 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)
Skatteministeriet
FOU nr 1991.166 - Gældende
Tilbagebetaling af boligsikring. Ukendskab til reglerne om beregningsgrundlaget.
Folketinget
KEN nr 9890 af 30/08/2005 - Gældende
Efterlønsbevis. Arbejde i Tyskland på det danske mindretals gymnasium
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9096 af 25/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00577
Justitsministeriet
2006/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om begrundelse på afslag på ansøgninger om indfødsret
Folketinget
KEN nr 11954 af 09/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 15/2001
Justitsministeriet
KEN nr 10848 af 04/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ekstraordinær genoptagelse – grundværdiansættelse
Skatteministeriet
KEN nr 9234 af 17/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0985
Justitsministeriet
KEN nr 10004 af 09/05/1995 - Gældende
Stadfæstelse af pålæg om ophævelse af visse kollegiale regler (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 11335 af 22/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00851
Justitsministeriet
1987/1 LSF 151 - Gældende
1987 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM PATIENTFORSIKRING
Folketinget
KEN nr 11139 af 22/06/1999 - Gældende
Ligningsfrister/forhøjelsesfrister
Skatteministeriet
KEN nr 9344 af 06/04/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01118
Justitsministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1987 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1987 0990 MN. SALG AF HJEMMESLAGTEDE GRISE - SKØNSMÆSSIG ANSÆTTELSE
Skatteministeriet
FOU nr 1989.220 - Gældende
Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn (condictio in debiti).
Folketinget
KEN nr 4070 af 04/10/1991 - Gældende
Betaling for merydelser (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9189 af 28/04/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0954
Justitsministeriet
VEJ nr 9817 af 24/08/2017 - Gældende
At-vejledning om genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9322 af 15/12/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-47-96 om pension - suspension af forældelsesfrist - undskyldelig uvidenhed - efterlevelsespension - pensioniststatus
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9441 af 21/08/2013 - Gældende
SU - ansøgningsfrist - tilbagevirkende kraft - mulighed for at rette faktuel oplysning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2019/1 BSF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ekspertgruppe på anbringelsesområdet
Folketinget
KEN nr 9839 af 23/02/2004 - Gældende
Annullation af efterlønsbevis - medlemsanciennietet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9478 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00272
Justitsministeriet
KEN nr 10099 af 24/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej medhold - er handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BTL 39 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>