Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13285 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20055 af 01/01/2006 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2006 F. VIRKNINGER AF FORMELLE MANGLER ELLER FEJL VED SAGSBEHANDLINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20058 af 01/01/2007 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2007 F. VIRKNINGER AF FORMELLE MANGLER ELLER FEJL VED SAGSBEHANDLINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 9987 af 11/07/2008 - Gældende
Udtræden ved af efterlønsordning. Fejl i a-kassens godkendelsesbrev. Forventning om efterrløn til det 67. år
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10119 af 31/10/2008 - Gældende
Tilbagebetaling. Efterløn med urette på grund af a-kassens fejl, men medlemmet havde ikke givet besked om senere ændringer.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9101 af 15/12/1992 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-10-92 om tilbagebetaling - mod bedre vidende - oplysningspligt - risiko - administrativ fejl - pension
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9276 af 15/11/2000 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-38-00 om tabt arbejdsfortjeneste - tilbagebetaling - administrativ fejl - mod bedre vidende - oplysningspligt - risikoafvejning - merudgifter til voksne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 11007 af 06/11/2008 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-15-08 om social pension - oplysningspligt - tilbagebetaling - condictio indebiti - fejl - ikke rette person
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9169 af 15/03/1993 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse T-1-93 om beregningsgrundlag - delpension - selvstændig landmand - ændring af skattepligtig indkomst - fejl hos skattevæsenet - risikovurdering - partshøring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9883 af 30/04/2009 - Gældende
AF tilmelding, manglende registrering, gentagne gange ikke bekræftet jobsøgning rettidigt, medlemmets egne forhold, jobcenter erkender fejl
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 4026 af 17/06/1988 - Gældende
Tvist om i hvilket omfang tilsynet ved opførelsen af et skolebyggeri var ansvarlig for fejl og mangler ved det af tømrerentreprenørerne udførte arbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10035 af 24/08/1990 - Gældende
Fejl begået af den svenske postgiro i forbindelse med betaling af årsafgift for en dansk patentansøgning kunne ikke lægges selskabet til last og de bortfaldne rettigheder blev genoprettet.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10053 af 15/09/2008 - Gældende
AL § 86, stk. 4, fejl ved inddrivelse (a-kassen), medlemmets betalingsevne
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Folketinget
SKR nr 9849 af 06/09/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9964 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-4-03 om boligstøtte - tilbagebetaling - mod bedre vidende - oplysningspligt - boligstøttemeddelelser - administrativ fejl - indtægtsstigning - husstandsindkomst
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BSF 43 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen
Folketinget
1999/1 BSF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen
Folketinget
2018/1 ÆF3 202 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Folketinget
FOU nr 2019.3 - Gældende
2019-3. Væsentlige fejl i Justitsministeriets pressehåndtering understøttede ikke tilliden til anklagemyndigheden
Folketinget
2004/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs
(Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven mv.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10093 af 26/06/1995 - Gældende
Klager havde ved en fejl fået adgang til at se et internt notat, som lå i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens sag om et anpartsselskab. Notatet kunne ikke anses for afgivet, men klager havde krav på aktindsigt i faktiske oplysninger i notatet.
Erhvervsministeriet
1998/1 BF 43 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen.
Fødevareministeriet
2018/1 ÆF2 202 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Folketinget
2004/1 LSV 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs
(Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven m.v.)

Folketinget
2004/1 LF 93 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven m.v.).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2017/1 LF 148 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).
Skatteministeriet
KEN nr 10003 af 28/02/1991 - Gældende
Københavns Fondsbørs fandtes ikke at have begået retlige fejl ved vurderingen af en banks vedtægtsbestemmelser i relation til betingelsesbekendtgørelsens krav om aktiers fri omsættelighed.
Erhvervsministeriet
2018/1 BTL 202 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Folketinget
2017/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
1999/1 BF 52 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen.
Fødevareministeriet
1999/1 BTB 52 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen
Folketinget
1998/1 BTB 43 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om tilvejebringelse af regler for erhvervelse af »kørekort« til etablering af fødevareforretning, daglig drift heraf samt for fratagelse af »kørekortet«, såfremt der konstateres væsentlige fejl og mangler i forretningen
Folketinget
2004/1 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs
(Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven m.v.)

Folketinget
2017/1 BTL 148 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Folketinget
2017/1 LSV 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Folketinget
VEJ nr 9266 af 05/05/2014 - Gældende
Vejledning om virkningen af Finanstilsynets hhv. Erhvervsstyrelsens afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter i børsnoterede virksomheder
Erhvervsministeriet
KEN nr 9889 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0282
Justitsministeriet
2005/1 BTL 11 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Folketinget
KEN nr 12588 af 15/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 9328 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00779
Justitsministeriet
AFG nr 9107 af 18/03/1997 - Gældende
Rettigheder bortfaldet på grund af manglende betaling af årsafgift genoprettet
Erhvervsministeriet
KEN nr 9594 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00966
Justitsministeriet
AFG nr 10079 af 20/03/1992 - Gældende
KØB AF KAMERA + UDSTYR. BESKADIGET OBJEKTIV BERETTIGEDE IKKE OPHÆVELSE AF SAMLET KØB, MEN KUN FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG. REKLAMATION OVERFOR GARANTIGIVER BETRAGTES SOM TILSTRÆKKELIG OVERFOR SÆLGER. REKLAMATION. KØB III. GARANTI*)
Erhvervsministeriet
AFG nr 10080 af 29/10/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT BIL. GARANTI. TILBAGEHOLDSRET. KØB IV. )
Erhvervsministeriet
FOU nr 2018.3 - Gældende
2018-3. Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren
Folketinget
FOU nr 2013.0003 - Gældende
2013-3. Tilbagebetaling af for meget udbetalt løn
Folketinget
KEN nr 9501 af 13/08/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9222 af 23/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om toldgodtgørelse
Skatteministeriet
KEN nr 10019 af 22/12/1989 - Gældende
Fejlindtastning i forbindelse med fristovervågning af patentansøgning kunne ikke begrunde genoprettelse efter patentlovens § 72.
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>