Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13285 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 9002 af 02/01/2020 - Gældende
Vejledning om genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9765 af 05/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvur-dering
Skatteministeriet
SKR nr 9770 af 06/06/2017 - Gældende
Styresignal som følge af Landsskatteretskendelse om yderligere ansættelse af grundværdien
Skatteministeriet
AFG nr 11718 af 22/11/2000 - Gældende
Anmeldt berigtigelse skulle registreres
Erhvervsministeriet
2005/1 LSV 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger og styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Folketinget
KEN nr 9419 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00630
Justitsministeriet
KEN nr 9661 af 26/10/2011 - Gældende
Afgørelse af klage – Offentlige myndigheders vejledningspligt ved udfyldelse af ansøgning om enkeltbetalingsstøtte
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9520 af 31/08/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Ankestyrelsens afgørelser i børnesager i 2003 - af specialkonsulent Birgitte Randbøll
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9619 af 09/09/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-703
Justitsministeriet
FOU nr 1989.184 - Gældende
Den 2-årige forældelsesfrist for indgivelse af klager til Sundheds væsenets Patientklagenævn.
Folketinget
KEN nr 9452 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00479
Justitsministeriet
1985/1 BR 7 - Gældende
1985 BR 7 BERETNING FRA UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN I ANLEDNING AF KOMMISSIONSDOMSTOLSBERETNINGEN OM UNDERSØGELSE AF STATENS FORSKUDSVISE UDBETALINGER TIL ARBEJDSLØSHEDSKASSERNE TIL DÆKNING AF UDGIFTERNE TIL ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE M.V. NR 70007 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1147
Folketinget
AFG nr 9012 af 18/05/1998 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
KEN nr 9395 af 19/05/2005 - Gældende
Kendelser fra Pressenævnet i sag 2004-6-126
Justitsministeriet
AFG nr 10056 af 24/01/1990 - Gældende
FEJLAGTIG PRISSKILTNING, DER STRAKS BLEV RETTET IKKE BINDENDE FOR SÆLGER. S 2. KONTRAKT I. KØB I.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9629 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00653
Justitsministeriet
FOU nr 1990.279 - Gældende
Disciplinær påtale efter frifindende dom vedrørende overtrædelse af sygeplejerskeloven.
Folketinget
KEN nr 9607 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1070
Justitsministeriet
KEN nr 9051 af 16/12/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-96
Justitsministeriet
AFG nr 10083 af 29/04/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT KNALLERT - MANGLER - GARANTI - KONTRAKT IV. KØB III )
Erhvervsministeriet
KEN nr 9353 af 14/04/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-129
Justitsministeriet
FOU nr 1985.146 - Gældende
Postvæsenets ansvar for rigtig udbetaling
Folketinget
KEN nr 9197 af 28/05/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-666
Justitsministeriet
KEN nr 10148 af 24/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om fritagelse for procenttillæg
Skatteministeriet
AFG nr 9354 af 17/04/1998 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
FOU nr 1991.132 - Gældende
Uholdbar tilbageførsel fra skatteyderens konto af fejlagtigt udbetalt overskydende skat.
Folketinget
AFG nr 9331 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Skade forvoldt af mekaniker er ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1
Skatteministeriet
2005/1 LSF 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og pensionsafkastbeskatningsloven og om ophævelse af lov om innovationsforeninger
(Fleksible placeringsregler for erhvervsudviklingsforeninger, styrkelse af investorbeskyttelsesreglerne)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
FOU nr 2007.134 - Gældende
Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag
Folketinget
KEN nr 10086 af 01/09/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 145-12 om arbejdsskade - arbejdsgiver - anerkendelse - begrundelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2012.0004 - Gældende
2012-4 Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag
Folketinget
KEN nr 9652 af 23/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/10
Justitsministeriet
KEN nr 9318 af 13/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9608 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1071
Justitsministeriet
KEN nr 9609 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1072
Justitsministeriet
KEN nr 9610 af 02/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1073
Justitsministeriet
2005/1 LSF 201 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om produktansvar
(Ændring af reglerne om mellemhandleres ansvar for produktskader)

Justitsministeriet
AFG nr 60187 af 19/11/1997 - Gældende
Nærmere bestemt virksomhed anset for forsikringsvirksomhed og kunne kun udøves af virksomheder med koncession
Erhvervsministeriet
AFG nr 9390 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
Skatteministeriet
KEN nr 9785 af 20/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
Skatteministeriet
KEN nr 9063 af 22/02/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0929
Justitsministeriet
KEN nr 10861 af 23/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling af told i henhold til toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b – klager ikke anset for fritaget – myndighedsfejl
Skatteministeriet
AFG nr 9388 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
Skatteministeriet
KEN nr 10038 af 24/08/1990 - Gældende
Begæring om genoprettelse af rettigheder efter patentlovens § 72, stk. 1 imødekommet, da dansk patentagents fristovervågningssystem ikke var mangelfuldt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10069 af 30/07/1993 - Gældende
Begæring om genoprettelse og videreførelse i Danmark af international patentansøgning (PCT) afslået, da ansøgers amerikanske patentagents kontrolsystem ikke var betjent med fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
2018/1 SF.L L 202 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. marts 2019) - L 202
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1998/1 SF L 245 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. maj 1999) - L 245
Folketinget
KEN nr 10363 af 20/01/2006 - Gældende
Klage over, at lysbehandling (UVB) medførte 2.-grads forbrændinger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9064 af 26/10/2011 - Gældende
Delvis fastholdelse af påbud om at tage defekt el-værktøj ud af drift
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1988.115 - Gældende
Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>