Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13285 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 11643 af 12/09/1986 - Gældende
Justitsministeriets prøvevejledning til køreprøven til kategori A og B
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9029 af 13/01/2017 - Gældende
Vejledning om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1987.24 - Gældende
Opgørelse af erstatning for tilbagekaldelse af iværksætterydelse
Folketinget
KEN nr 9205 af 04/03/2003 - Gældende
Spørgsmål om ugyldig afgørelse skulle opretholdes på baggrund af tertiære momenter
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Folketinget
KEN nr 9721 af 17/07/2003 - Gældende
A-kassen havde ikke ret til refusion for dagpenge udbetalt for en periode, hvor medlemmet på grund af a-kassens fejlafmelding ikke var tilmeldt AF
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9412 af 22/06/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-167
Justitsministeriet
KEN nr 12844 af 22/01/2001 - Gældende
12-2000
Erhvervsministeriet
KEN nr 9855 af 15/10/2014 - Gældende
SU - ansøgningstidspunkt - støttemeddelelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 19213 af 31/07/1993 - Gældende
Prøvelse af skønsmæssige afgørelser - af Ankechef Kirsten Geisler fra Den Sociale Ankestyrelsen - bistandsloven - kommuner - skønsmæssig afgørelser (* 2)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 SF. L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (11. november 2004) - L 93
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10644 af 21/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opkrævning af moms af faktura - udstedt af ikke-momsregistreret selskab
Skatteministeriet
2002/1 BTL 224 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet
Folketinget
KEN nr 9885 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-374
Justitsministeriet
KEN nr 9299 af 29/07/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-23-04 om kompetence - prøvelsesbegrænsning - betaling - madserviceordning - serviceniveau
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9767 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 53/1999
Justitsministeriet
STV nr 20049 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 10061 af 16/04/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
AFG nr 60155 af 07/08/1995 - Gældende
Bortfaldne rettigheder til en international patentansøgning
Erhvervsministeriet
2006/1 ÆF3 20 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.)

Folketinget
2006/1 SF. L 177 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2007) - L 177
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 9356 af 27/05/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00579
Justitsministeriet
KEN nr 9113 af 24/01/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-241
Justitsministeriet
2004/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling fra folketingsvalget den 8. februar 2005
Folketinget
KEN nr 9750 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-333
Justitsministeriet
2010/1 LSV 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
(Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Folketinget
UDT nr 10783 af 17/05/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BR 9 - Gældende
1985 BR 9 BERETNING FRA UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN VEDRØRENDE KOMMISSIONSDOMSTOLSBERETNINGEN OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD VEDRØRENDE POST- OG TELEGRAFVÆSENET NR 70009 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1148
Folketinget
KEN nr 10072 af 15/10/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Refusion)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9827 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9010 af 04/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-93
Justitsministeriet
KEN nr 10030 af 20/03/1990 - Gældende
Genoprettelse i medfør af patentlovens § 72 nægtet ved mangelfuld tilrettelæggelse af fristovervågningsprocedure hos patentagent.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9931 af 16/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-16 om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9222 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01074
Justitsministeriet
KEN nr 9717 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0261
Justitsministeriet
KEN nr 11270 af 24/05/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 45/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9392 af 26/08/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/87
Justitsministeriet
KEN nr 10037 af 24/08/1990 - Gældende
Begæring om genoprettelse af rettigheder efter patentlovens § 72, stk. 1 imødekommet, da en tysk agents fristovervågningssystem ikke kunne karakteriseres som uoverskueligt.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9151 af 30/04/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-662
Justitsministeriet
KEN nr 9591 af 28/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00158
Justitsministeriet
KEN nr 9932 af 19/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01005
Justitsministeriet
KEN nr 10052 af 26/03/1990 - Gældende
Udlån, løbetid. (* 1)
Erhvervsministeriet
1987/2 BSF 1 - Gældende
1987 BSF 1 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET TIL PRØVELSE AF VALGENE
Folketinget
KEN nr 9041 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01051
Justitsministeriet
KEN nr 10068 af 30/07/1993 - Gældende
Begæring om genoprettelse og vedereførelse i Danmark af international patentansøgning afslået, da der ved opbygningen af patentagents fristsystem ikke var udvist den fornødne omhu.
Erhvervsministeriet
FOU nr 1983.251 - Gældende
Bedømmelse af to universitetsstuderendes fælles specialeafhandling
Folketinget
KEN nr 9027 af 18/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00342
Justitsministeriet
STV nr 20005 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.21 TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>