Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13285 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10085 af 03/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. maj 2002 vedr. ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.
Skatteministeriet
KEN nr 10545 af 20/11/2006 - Gældende
Indberetning af fejludlevering af medicin fra apotek
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2014.0001 - Gældende
2014-1. Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes.
Folketinget
KEN nr 4050 af 12/10/1989 - Gældende
Tvist om ansvar for tæringsangreb på en ejendoms systemer for varmt brugsvand mm. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4018 af 07/04/1988 - Gældende
Tvist vedr. indklagedes udførelse af hvervet som byggeleder ved en udvidelse af klagerens skole. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9822 af 18/08/2016 - Gældende
Vejledning til fabrikanter om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9538 af 24/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1055
Justitsministeriet
KEN nr 9806 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansættelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2017.30 - Gældende
2017-30. Udlændingestyrelsen gav utilstrækkelig vejledning i sag om tidsubegrænset opholdstilladelse
Folketinget
KEN nr 15023 af 01/10/1989 - Gældende
Manglende kontrol/instruktion (* 1)
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9175 af 01/02/2005 - Gældende
At-vejledning B.1.4 - Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg Februar 2005
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1992.325 - Gældende
Censorbeskikkelse til skriftlig handelsskoleeksamen ikke sket efter gældende regler.
Folketinget
AFG nr 10261 af 28/11/2017 - Gældende
Moms - fradragsret - forsikringsskader på personbiler
Skatteministeriet
KEN nr 9403 af 30/05/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-156
Justitsministeriet
KEN nr 10659 af 18/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om fritagelse for procenttillæg
Skatteministeriet
UDT nr 4035 af 22/09/1980 - Gældende
Genoptagelse af skelsætningsforretning.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 10313 af 05/09/2006 - Gældende
Klage over afslag på anmodning om genoptagelse af sag om handel af landbrugsejendom mellem ægtefællerne K1 og K2
Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 9088 af 22/02/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen (Til kriminalforsorgsområderne)
Justitsministeriet
2011/1 BTL 95 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love
(Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.)

Folketinget
AFG nr 10082 af 05/08/1991 - Gældende
KØB AF VASKEMASKINEMOTOR MED ET ÅRS GARANTI, SOM KLAGEREN SELV MONTEREDE. GARANTI.*)
Erhvervsministeriet
FOU nr 1990.153 - Gældende
Betaling af registreringsafgift for P&T's "Jetpost"-køretøjer. Sagsoplysning.
Folketinget
KEN nr 9143 af 16/03/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00764
Justitsministeriet
AFG nr 10103 af 07/09/1993 - Gældende
KØB AF PORCELÆNSFIGUR MÆRKET MED FORKERT PRIS. BINDENDE TILBUD. KONTRAKT I (* )
Erhvervsministeriet
AFG nr 9274 af 02/02/1999 - Gældende
Moms - fritagelse - aviser
Skatteministeriet
1989/1 BSF 51 - Gældende
1989 BSF 51 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RISIKO OG RISIKOKOMMUNIKATION
Folketinget
FOU nr 2016.33 - Gældende
2016-33. Genoptagelse af stort antal sager af egen drift. Manglende meddelelse af afgørelsen. Ugyldighed
Folketinget
2007/2 BTL 122 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven
(Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer)

Folketinget
KEN nr 10070 af 30/07/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers fuldmægtig ikke havde udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
AFG nr 10026 af 15/09/1989 - Gældende
Fejlnotering i fristbog skyldtes ikke manglende omhu. Patentrettigheder blev genoprettet.
Erhvervsministeriet
1987/1 BSF 74 - Gældende
1987 BSF 74 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BINDENDE FORHÅNDSBESKED FOR ANPARTSPROJEKTER
Folketinget
KEN nr 9930 af 25/08/2006 - Gældende
Oppebåret efterløn med urette, effektiv karantæne for uagtsomhed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 22037 af 03/09/1986 - Gældende
Bortvisning - Sygefravær - Evner - Erstatning
Erhvervsministeriet
FOU nr 1999.509 - Gældende
Indfrielse af studielån. Fejlopgørelse. Efterbetaling
Folketinget
KEN nr 11375 af 22/09/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 9700 af 06/04/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-158
Justitsministeriet
2018/1 BTL 12 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.)
Folketinget
KEN nr 11139 af 28/06/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-21-07 om foranstaltninger til børn og unge - efterskoleophold - afslag - parter - forældremyndighed - sagsbehandlingsfejl - krav til undersøgelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 BSF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en »klippekortordning« for overtrædelse af reglerne om dyretransport
Folketinget
2017/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
2008/1 BTL 42 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven
(Beskatning af fast ejendom i udlandet)

Folketinget
KEN nr 10923 af 01/05/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. inddrivelse – afslag på anmodning – Folketingets Ombudsmand
Skatteministeriet
KEN nr 9141 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9526 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0238
Justitsministeriet
KEN nr 9535 af 24/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1027
Justitsministeriet
1994/1 BSF 24 - Gældende
1994 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 51 OM YDELSE AF STATSBIDRAG TIL CIVILINGENIØR TOM LISBORG TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
KEN nr 10737 af 29/07/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-21-05 om afslag på forlængelse - revalidering ikke overvejende sandsynlig - efterprøvelse af retlige spørgsmål - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 3710 af 25/09/1989 - Gældende
Forseelse mod kassen - sanktion. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10339 af 10/10/2005 - Gældende
Konkrete afgørelser vedr. § 15, stk. 2 fra ÅB 2005 I
Justitsministeriet
DOM nr 3381 af 25/05/1989 - Gældende
Faglig voldgift. Processuelle spørgsmål 2.2. Arbejdsrettens kompetence - i forhold til faglige voldgifter Spørgsmål om gyldighed af en opmandskendelse afvist. Sagens realitet henvist til fornyet behandling ved faglig voldgift.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Tømrer- og Snedkerfagets Arbejdsgivere for Jacobsen & Larsen ApS, Holbæk mod Landsorganisationen i Danmark for Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark for et antal medlemmer af dette forbund.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 12201 af 30/11/2000 - Gældende
Omlægning af regnskabsår
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>