Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13281 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2012/1 BTL 87 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

Folketinget
KEN nr 9525 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0238
Justitsministeriet
VEJ nr 9654 af 24/11/2004 - Gældende
Vejledning om fastinstallerede brandslukningsanlæg med aerosoler som slukningsmiddel
Erhvervsministeriet
2017/1 BTL 20 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)
Folketinget
KEN nr 10021 af 12/04/1989 - Gældende
Valutaoverførsel (* 1)
Erhvervsministeriet
AFG nr 10088 af 11/07/1991 - Gældende
KØB AF MOUNTAIN BIKE MED STÅLFÆLGE. DA CYKLEN HAVDE EN RINGERE BREMSEEVNE, END FORBRUGEREN KUNNE FORVENTE, ANSÅS CYKLEN FOR MANGELFULD.*)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10040 af 14/04/1992 - Gældende
Udlån, løbetid (* 1)
Erhvervsministeriet
1990/2 BSF 24 - Gældende
1990 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM PRIVAT LÆGEANSVARSFORSIKRING
Folketinget
2005/1 SF. L 55 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. november 2005) - L 55
Skatteministeriet
2010/1 LF 10 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Præcisering af bemyndigelsesbestemmelse om udbetaling af kapitaler).
Kirkeministeriet
DOM nr 3456 af 22/06/1989 - Gældende
Konfliktvarsel Konfliktvarsel fundet lovligt.(* 1) (* 2) Praktiserende Arkitekters Råd for Arkitekttegnestuerne Friis & Moltke, Aalborg, Friis & Moltke, Århus C., Skovgaard Sørensen, Århus C., Jacob Blegvad, Aalborg, Krohn & Hartvig Rasmussen, Virum, H. Dissing og O. Weitling, København og Gert Bornebusch, København, (advokat Folmer Teilmann) mod Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af dette forbund (advokat Christian Harlang) og i sag nr. 89.118: Praktiserende Arkitekters Råd for samtlige arkitektvirksomheder med medlemskab af PAR (advokat Folmer Teilmann) mod Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af dette forbund (advokat Christian Harlang).
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9295 af 07/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-15 om anbringelse - uden samtykke - videreført anbringelse - uden tidsbegrænsning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11102 af 21/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 BTL 52 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Præcisering af reglerne om tilsyn med plejehjem m.v.)

Folketinget
1988/1 LSF 158 - Gældende
1988 LSF 158 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EN VÆRDIPAPIRCENTRAL
Folketinget
2016/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket kommunal sagsbehandling på handicapområdet
Folketinget
FOU nr 1990.312 - Gældende
Tilbagebetaling af uberettiget tilskrevet rente på uddannelseslån.
Folketinget
FOU nr 1981.82 - Gældende
Tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalt godtgørelse
Folketinget
2011/1 TBL 85 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpenge m.v. for bedre at udnytte den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen)

Folketinget
KEN nr 10028 af 20/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - afskedigelse under orlov - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9159 af 13/03/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0034
Justitsministeriet
KEN nr 9481 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00283
Justitsministeriet
AFG nr 11679 af 10/10/2000 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2005/1 SF. L 201 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. marts 2006) - L 201
Justitsministeriet
2017/1 LF 69 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.).
Justitsministeriet
KEN nr 7025 af 08/11/1989 - Gældende
Prøveudtagning af dåser makrelfilet i tomat
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 10082 af 29/10/1993 - Gældende
KØB AF BRUGT BIL - MANGLER - KØB III. FORSIKRING. )
Erhvervsministeriet
KEN nr 10170 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-557.
Justitsministeriet
AFG nr 10064 af 11/08/1993 - Gældende
KØB AF ET STEREOANLÆG PÅ POSTORDRE. MANGLER. OPHÆVELSE. OPRINDELIG TREPARTSFORHOLD. FORBRUGERAFTALELOV. KØB 3. FORBRUGERKØB. KREDITAFTALELOVEN. (* )
Erhvervsministeriet
FOU nr 1988.184 - Gældende
Efterbetalte sygedagpenge fradraget i udmålt kontanthjælp
Folketinget
KEN nr 10372 af 01/09/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 86/1999
Justitsministeriet
FOU nr 1984.22 - Gældende
Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol med arbejdsløshedskasserne
Folketinget
KEN nr 11281 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 BTL 155 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Folketinget
KEN nr 10377 af 19/12/2003 - Gældende
Manglende tilmelding til AF
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9271 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-674
Justitsministeriet
FOU nr 2008.323 - Gældende
Privatisering af bilsynsvirksomhed – gælder der regler om myndighedsinhabilitet?
Folketinget
KEN nr 9441 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/109
Justitsministeriet
KEN nr 9338 af 05/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse – betaling af kirkeskat – ikke medlem af folkekirken
Skatteministeriet
2014/1 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark
Folketinget
2006/1 LSV 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven
(Kommunernes kontrolmuligheder)

Folketinget
KEN nr 10209 af 12/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-17 om foreløbig afgørelse - godkendelse - formalitetskrav - bilag og indstilling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9282 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00462
Justitsministeriet
2016/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for rettelse af fejlagtige sundhedsdata
Folketinget
KEN nr 9398 af 26/09/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse M-2-03 om boligstøtte - boligydelse - renter - efterbetaling
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9020 af 09/01/2019 - Gældende
Afslag på optagelse på baggrund af opholdstilladelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
KEN nr 12215 af 31/08/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
UDT nr 4030 af 24/06/1982 - Gældende
Om matrikulært arbejde kan anses for egnet til at udbydes i licitation.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 10195 af 27/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2002 vedr. Arvet ejendom solgt efter skæringsdato i dødsbo skattepligt - parcelhusreglen
Skatteministeriet
KEN nr 10172 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-571.
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>