Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13275 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 742 af 22/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1433 af 13/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1594 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget
Kulturministeriet
BEK nr 1274 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om onlinekasino
Skatteministeriet
BEK nr 190 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 383 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter
Undervisningsministeriet
BEK nr 9139 af 15/04/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
(Standardordensreglementet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1363 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 730 af 01/08/1997 - Gældende
Politibekendtgørelse om kørekort for Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner
Justitsministeriet
BEK nr 892 af 21/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Erhvervsministeriet
BEK nr 1174 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 124 af 10/02/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1290 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer
Skatteministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9873 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (BL 3-8, 2. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 817 af 14/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om optikervirksomhed (Virksomhedsbekendtgørelsen)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1381 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 407 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik
Undervisningsministeriet
BEK nr 378 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gartner
Undervisningsministeriet
BEK nr 880 af 30/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9501 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 D, Elektriske installationer, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1283 af 15/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret
Kirkeministeriet
BEK nr 17858 af 12/10/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 656 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1453 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1011 af 11/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af amtsrådets opgørelse til brug for beregning af refusion til forberedende voksenundervisning (FVU-revisionsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet
BEK nr 358 af 02/07/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde. (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 248 af 27/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1501 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1432 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fremkommelighedsudvalg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 156 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 343 af 08/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
(Almen eksamensbekendtgørelse)

Undervisningsministeriet
BEK nr 84 af 29/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 27 af 11/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for projekttilskud fra Beskæftigelsespolitisk pulje til forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 771 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 638 af 11/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324
Justitsministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9204 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 C Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9074 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI C Installation og anvendelse af materiel til lysbue svejs ning og lignende processer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9070 af 20/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A VII, personlige værnemidler, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 268 af 18/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 376 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser
Undervisningsministeriet
BEK nr 478 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1173 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1036 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1402 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
(Systemansvarsbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 850 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af regnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>