Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fejl  fandt 13278 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 150 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 574 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1227 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 199 af 09/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 123 af 25/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for byfornyelsesnævn
Erhvervsministeriet
BEK nr 148 af 19/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om matrikulære arbejder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 155 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersyn af arbejder under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9556 af 29/03/2017 - Gældende
Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol BJ 5-1-2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1236 af 24/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til havneterminaler m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1183 af 14/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til elbusser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1345 af 06/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 349 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 846 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 635 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed
Erhvervsministeriet
BEK nr 199 af 28/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 361 af 07/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om beskatning af søfolk
Skatteministeriet
BEK nr 740 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 607 af 20/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
Kulturministeriet
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9584 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (1) Inddeling og stabilitet, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9794 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1628 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 994 af 21/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Danmarks Evalueringsinstitut
Undervisningsministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 445 af 07/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 944 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1538 af 17/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen for virksomheder omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 430 af 07/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 1403 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
Kulturministeriet
BEK nr 956 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 380 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper
Undervisningsministeriet
BEK nr 7 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 247 af 26/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 208 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1608 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 638 af 10/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1457 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 25 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
(Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1157 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 545 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere
Erhvervsministeriet
BEK nr 477 af 08/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker
(Koblingsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1390 af 15/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1109 af 11/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 114 af 11/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1733 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekers fremstilling af cannabisslutprodukter
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>