Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOU nr 2017.14 - Gældende
2017-14. Kritik af sagsbehandlingstider efter omorganisering og af den tid, det tog at nedbringe sagsbehandlingstiderne
Folketinget
1996/1 LSF 185 - Gældende
1996 LSF 185 FORSLAG TIL LOV OM PLIGTAFLEVERING AF UDGIVNE VÆRKER
Folketinget
STV nr 20019 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20014 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT E STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
UDT nr 9058 af 18/01/2018 - Gældende
2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger”
Folketinget
KEN nr 9159 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00222
Justitsministeriet
KEN nr 9572 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 88/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10290 af 21/11/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20022 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT E STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 9674 af 02/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)
Skatteministeriet
1987/1 BSF 115 - Gældende
1987 BSF 115 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ERSTATNING FOR MILJØSKADER
Folketinget
2013/1 BTB 30 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage
Folketinget
KEN nr 9444 af 18/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9367 af 09/05/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-294
Justitsministeriet
ISP nr 2004.671 - Gældende
Besøg på kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
KEN nr 10166 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-539
Justitsministeriet
KEN nr 10462 af 13/12/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 LSF 211 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
(Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer, af opgørelsen af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt)

Beskæftigelsesministeriet
2004/2 BR 4 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2004-05
Folketinget
1990/2 BSF 11 - Gældende
1990 BSF 11 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ERSTATNING FOR MILJØSKADER
Folketinget
1994/1 LSF 119 - Gældende
1994 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM OPHAVSRET(* 1)
Folketinget
KEN nr 9544 af 01/10/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 55/2003
Justitsministeriet
KEN nr 9035 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01048
Justitsministeriet
2013/1 BTL 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
(Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde m.v. og indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

Folketinget
KEN nr 9132 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-439, 443 og 450
Justitsministeriet
CIR1H nr 9293 af 01/04/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk vold
Justitsministeriet
VEJ nr 9453 af 27/06/2014 - Gældende
Vejledning om kosmetisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
1998/1 TBL 235 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om CO2-kvoter for elproduktion
Folketinget
KEN nr 9727 af 09/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 BSF 112 - Gældende
1986 BSF 112 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFVIKLING AF RENTEFRADRAG OG LEJEVÆRDIBESKATNING M.V.
Folketinget
KEN nr 10226 af 06/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9453 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00480
Justitsministeriet
VEJ nr 9341 af 11/04/2019 - Gældende
Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019 (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2004.758 - Gældende
Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård
Folketinget
ISP nr 1990.318 - Gældende
Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Folketinget
KEN nr 10022 af 27/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2003.2101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek den 12. juni 2001
Folketinget
2011/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte)

Social- og Integrationsministeriet
ISP nr 2005.746 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel
Folketinget
2008/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om undersøgelse af mulighederne for etablering af en jernbanetunnel under Lillebælt, udarbejdelse af en handlingsplan for bedre vedligeholdelse af jernbane- og vejbroerne samt stillingtagen til, hvad der skal ske med Lillebæltsbroen, inden den falder for aldersgrænsen
Folketinget
KEN nr 9931 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9507 af 06/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9337 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01093
Justitsministeriet
2012/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
(Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.)

Fødevareministeriet
2007/2 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligestilling, m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 60179 af 01/08/1998 - Gældende
Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet
Miljø- og Fødevareministeriet
DOM nr 3810 af 01/11/1990 - Gældende
Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt Passivitet. Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Virksomhedsoverdragelsesloven fundet anvendelig på overførsel af en del af et datterselskabs virksomhed til moderselskabet. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Ino Dimsits) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Næstved Tidende (advokat Henrik Uldal). Dommere: Bæhring, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Gert Kristensen, Sløk, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9884 af 13/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - køn - afskedigelse - arbejdsvilkår - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 BTL 58 - Gældende
1995 BTL 58 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 58 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget



< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>