Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1531 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9770 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 60/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9381 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00228
Justitsministeriet
KEN nr 9521 af 26/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01107
Justitsministeriet
FOU nr 1986.60 - Gældende
Afskedigelse af tjenestemand på grund af uegnethed
Folketinget
ISP nr 1999.562 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Horsens
Folketinget
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2007.485 - Gældende
Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv
Folketinget
2008/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
ISP nr 2005.1213 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsler den 13. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
STV nr 20099 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT E - STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2010.2007 - Gældende
2010 20-7. Kommunes besøgsrestriktioner for pårørende til plejehjemsbeboer var en afgørelse
Folketinget
2001/2 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
Folketinget
KEN nr 9562 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2007.801 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest Ribe
Folketinget
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet
KEN nr 9563 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
2012/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge
(Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9477 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00270
Justitsministeriet
2003/1 BTL 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Implementering af aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A.P. Møller Mærsk A/S om efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)

Folketinget
1991/1 BSF 45 - Gældende
1991 BSF 45 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BORGERNES RETTIGHEDER
Folketinget
2006/1 BRB 86 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri fysioterapi til personer med sygdom, der indebærer forudsigeligt alvorligt tab af funktionsevner
Folketinget
AFG nr 9346 af 29/01/2019 - Gældende
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen
Skatteministeriet
2004/2 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Folketinget
2002/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lavere skat på arbejde
Folketinget
KEN nr 9281 af 02/03/2012 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om Løft af kasser med frugt og grønt
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9359 af 19/04/2016 - Gældende
Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016 (Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)
Kirkeministeriet
2005/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Kulturministeriet
2000/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
Erhvervsministeriet
ISP nr 2001.724 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek handicaptilgængelighed
Folketinget
2002/1 BTL 211 og L 212 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

Folketinget
2013/1 BR 5 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14
Folketinget
2000/1 BTL 9 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
KEN nr 11068 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BR 3 - Gældende
Beretning om et dansk udspil til EU-regulering af kapital- og hedgefonde
Folketinget
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 29 - Gældende
1996 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM BEFORDRINGSRABAT TIL STUDERENDE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget
ISP nr 2004.67101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
KEN nr 10421 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende koordinering af patientforløb
Sundheds- og Ældreministeriet
2006/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke de ansattes retssikkerhed i forbindelse med overvågning
Folketinget
1991/1 LSF 260 - Gældende
1991 LSF 260 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TOLDLOVEN OG MERVÆRDIAFGIFTSLOVEN (MOMSLOVEN) (AFKORTNING AF KREDITTIDER)
Folketinget
1988/1 BTL 83 - Gældende
1988 BTL 83 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PERSONSKATTELOVEN (LEMPELSE AF FORMUESKAT) NR L 83 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 BSF 13 - Gældende
1987 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AMTSKOMMUNALE ÅBNE RÅDGIVNINGER OG BEHANDLINGSINSTITUTIONER FOR PSYKISK KRISERAMTE
Folketinget
2003/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Revision af blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 10018 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - fagretlig - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9569 af 27/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven
(Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen)

Justitsministeriet
AFG nr 11708 af 11/04/2000 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>