Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9381 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00228
Justitsministeriet
KEN nr 9521 af 26/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01107
Justitsministeriet
FOU nr 1986.60 - Gældende
Afskedigelse af tjenestemand på grund af uegnethed
Folketinget
2005/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpede regler om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat)

Justitsministeriet
KEN nr 9770 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 60/1999
Justitsministeriet
1996/1 BSF 102 - Gældende
1996 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ØGET KONTROL MED SIKKERHED OG SUNDHED PÅ BYGGEPLADSER OG I ERHVERVSBYGGERI
Folketinget
FOU nr 2007.485 - Gældende
Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv
Folketinget
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 1999.562 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Horsens
Folketinget
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2010.2007 - Gældende
2010 20-7. Kommunes besøgsrestriktioner for pårørende til plejehjemsbeboer var en afgørelse
Folketinget
ISP nr 2005.1213 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsler den 13. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
STV nr 20099 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT E - STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2008/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
2001/2 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
Folketinget
KEN nr 9562 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2007.801 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest Ribe
Folketinget
KEN nr 9891 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0274
Justitsministeriet
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet
KEN nr 9563 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
2012/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge
(Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9477 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00270
Justitsministeriet
2003/1 BTL 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Implementering af aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A.P. Møller Mærsk A/S om efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)

Folketinget
1991/1 BSF 45 - Gældende
1991 BSF 45 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BORGERNES RETTIGHEDER
Folketinget
2006/1 BRB 86 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri fysioterapi til personer med sygdom, der indebærer forudsigeligt alvorligt tab af funktionsevner
Folketinget
AFG nr 9346 af 29/01/2019 - Gældende
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen
Skatteministeriet
2002/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lavere skat på arbejde
Folketinget
2004/2 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Folketinget
2005/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Kulturministeriet
KEN nr 9281 af 02/03/2012 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om Løft af kasser med frugt og grønt
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9359 af 19/04/2016 - Gældende
Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016 (Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)
Kirkeministeriet
2000/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
Erhvervsministeriet
2002/1 BTL 211 og L 212 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

Folketinget
2013/1 BR 5 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14
Folketinget
ISP nr 2001.724 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek handicaptilgængelighed
Folketinget
2000/1 BTL 9 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
KEN nr 11068 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BR 3 - Gældende
Beretning om et dansk udspil til EU-regulering af kapital- og hedgefonde
Folketinget
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 29 - Gældende
1996 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM BEFORDRINGSRABAT TIL STUDERENDE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget
ISP nr 2004.67101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
KEN nr 10421 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over manglende koordinering af patientforløb
Sundheds- og Ældreministeriet
2006/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke de ansattes retssikkerhed i forbindelse med overvågning
Folketinget
1988/1 BTL 83 - Gældende
1988 BTL 83 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PERSONSKATTELOVEN (LEMPELSE AF FORMUESKAT) NR L 83 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 LSF 260 - Gældende
1991 LSF 260 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TOLDLOVEN OG MERVÆRDIAFGIFTSLOVEN (MOMSLOVEN) (AFKORTNING AF KREDITTIDER)
Folketinget
1987/1 BSF 13 - Gældende
1987 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AMTSKOMMUNALE ÅBNE RÅDGIVNINGER OG BEHANDLINGSINSTITUTIONER FOR PSYKISK KRISERAMTE
Folketinget
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9569 af 27/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Revision af blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.)

Kulturministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>