Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1534 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
KEN nr 9612 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00890
Justitsministeriet
2004/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Arkiver, biblioteker og museer samt syns- og læsehandicappede m.v.)

Kulturministeriet
KEN nr 9379 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnes kendelse i sag nr. 12-70-00220
Justitsministeriet
2018/1 LSV 79 - Gældende
Forslag til Lov om firmapensionskasser
Folketinget
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
2017/1 BTL 237 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.)
Folketinget
2001/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven
Skatteministeriet
KEN nr 9383 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9207 af 30/04/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2011.0308 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Center København, Afdeling O, den 16. og 17. marts 2009
Folketinget
KEN nr 9805 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %
Skatteministeriet
KEN nr 9958 af 01/09/2006 - Gældende
Påbud om oprettelse af flere sikkerhedsgrupper på et kommunalt ældrecenter
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 BSF 38 - Gældende
1986 BSF 38 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENEREL ADGANG TIL BETALT FRIHED TIL UDDANNELSE
Folketinget
2013/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.)

Skatteministeriet
ISP nr 2009.0817 - Gældende
Inspektion af døgninstitution for børn og unge – Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008
Folketinget
1994/1 BSF 31 - Gældende
1994 BSF 31 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN AF DEN INTERNATIONALE ARBEJDSKONFERENCE I GENEVE I 1989 VEDTAGNE KONVENTION NR. 169 VEDRØRENDE OPRINDELIGE FOLK OG STAMMEFOLK I SELVSTÆNDIGE STATER
Folketinget
KEN nr 9249 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00766
Justitsministeriet
FOU nr 2010.0601 - Gældende
2010 6-1 Afskedigelse af sognepræst. Tjenestemandslovens § 43
Folketinget
1999/1 TBL 288 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta
Folketinget
1991/1 LSF 148 - Gældende
1991 LSF 148 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDBYGNING AF KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP
Folketinget
1985/1 LSF 34 - Gældende
1985 LSF 34 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM ARBEJDSRETTEN
Folketinget
2004/2 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Salg af private andelsboligforeningsejendomme)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2005/1 BTL 194 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Folketinget
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9624 af 03/07/2017 - Gældende
Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9700 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01116
Justitsministeriet
2012/1 LSF 190 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
(Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.)

Social- og Integrationsministeriet
FOU nr 2005.195 - Gældende
Nægtet samtykke til natbevilling
Folketinget
ISP nr 2011.1027 - Gældende
Inspektion af botilbuddet Lindegården den 27. oktober 2011
Folketinget
FOU nr 2000.504 - Gældende
Sagsbehandlingstid på de københavnske socialcentre
Folketinget
2007/2 BTL 129 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning
(Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.)

Folketinget
VEJ nr 10936 af 21/10/2015 - Gældende
Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1994/1 LSF 98 - Gældende
1994 LSF 98 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION OG LOV OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND (REGNSKAB, REVISION, TILSYN, PLACERINGSREGLER, REPRÆSENTANTSKAB)
Folketinget
1999/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer
Socialministeriet
1991/1 BSF 24 - Gældende
1991 BSF 24 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ERHVERVSZONER
Folketinget
2005/1 BTL 87 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
(Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner m.v.)

Folketinget
KEN nr 10051 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00995
Justitsministeriet
VEJ nr 9272 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om opkrævning af danske bidragskrav
Børne- og Socialministeriet
ISP nr 1998.549 - Gældende
Inspektion af Observationshjemmet Sønderbro
Folketinget
KEN nr 12193 af 30/11/2000 - Gældende
Moms og lønsumsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9448 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00460
Justitsministeriet
ISP nr 2007.730 - Gældende
Inspektion af Kragskovhede
Folketinget
1997/1 LSF 104 - Gældende
1997 LSF 104 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE OG LOV OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED (INDFØRELSE AF EN NY STRUKTUR PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET, OPRETTELSE AF ARBEJDSMARKEDETS ERHVERVSSYGDOMSSIKRING OG OPHÆVELSE AF FORSIKRINGSTEKNISKE SÆRREGLER OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING M.V.)
Folketinget
2003/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(gennemførsel af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed, m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 60173 af 14/07/1998 - Gældende
Scandlines A/S ctr. Konkurrencerådet
Erhvervsministeriet
KEN nr 9135 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap + social oprindelse - afskedigelse - ej medhold - ej handicap - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11279 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - social oprindelse - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9663 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00512
Justitsministeriet
ISP nr 2011.0303 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010
Folketinget
1998/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
Justitsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>