Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1544 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 9135 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap + social oprindelse - afskedigelse - ej medhold - ej handicap - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9663 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00512
Justitsministeriet
ISP nr 2011.0303 - Gældende
Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010
Folketinget
1998/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
Justitsministeriet
2009/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift
(Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.)

Skatteministeriet
FOU nr 2018.38 - Gældende
2018-38. Sommerhusejer havde vedligeholdelsespligten for rørledning, der løb under hans grund
Folketinget
2015/1 LSF 103 - Gældende
Forslag til Lov om betalingskonti
Erhvervs- og Vækstministeriet
1997/2 LSF 3 - Gældende
1997 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE OG LOV OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED (INDFØRELSE AF EN NY STRUKTUR PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET, OPRETTELSE AF ARBEJDSMARKEDETS ERHVERVSSYGDOMSSIKRING OG OPHÆVELSE AF FORSIKRINGSTEKNISKE SÆRREGLER OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING M.V.)
Folketinget
ISP nr 2003.1081 - Gældende
Inspektion af Kerteminde Kommune
Folketinget
2005/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om det europæiske andelsselskab
Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 9254 af 28/02/2017 - Gældende
Fri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil
Skatteministeriet
FOU nr 2015.10 - Gældende
2015-10. Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister
Folketinget
KEN nr 12379 af 31/10/2001 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 4/2001
Justitsministeriet
BKI nr 97 af 09/10/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater
Udenrigsministeriet
ISP nr 2009.0623 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007
Folketinget
2012/1 BTL 81 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love
(Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)

Folketinget
2003/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
2007/2 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
1998/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende
Undervisningsministeriet
2003/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner
Folketinget
KEN nr 9445 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00617
Justitsministeriet
1986/1 BSF 13 - Gældende
1986 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ANVENDELSE AF SKÆRMTERMINALER PÅ ARBEJDSPLADSER
Folketinget
KEN nr 9645 af 25/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 LSF 9 - Gældende
1995 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF ANSVARSFORSIKRINGER FOR MOTORKØRETØJER M.V.
Folketinget
1997/1 LSF 184 - Gældende
1997 LSF 184 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM INVESTERINGSFORENINGER OG SPECIALFORENINGER (TAVSHEDSPLIGT, PARTSBEGREB OG REGELFORENKLING)
Folketinget
KEN nr 10095 af 17/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9699 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01115
Justitsministeriet
2014/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 18. juni 2015
Folketinget
2004/2 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
KEN nr 9865 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01145
Justitsministeriet
2012/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
(Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)

Justitsministeriet
KEN nr 9795 af 30/08/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af overskud af virksomhed
Skatteministeriet
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
2010/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.)

Skatteministeriet
1989/1 LSF 127 - Gældende
1989 LSF 127 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BANKER OG SPAREKASSER M.V. MED FLERE LOVE
Folketinget
2002/1 TBL 222 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Folketinget
KEN nr 9805 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1997/1 LSF 177 - Gældende
1997 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (BESLAGLÆGGELSE, EDITION, FOTOFOREVISNING, KONFRONTATION, EFTERLYSNING, OBSERVATION, VARETÆGTSFÆNGSLING UNDER DOMSFORHANDLINGEN OG PRØVESAGSORDNING FOR ADVOKATER M.V.)
Folketinget
2017/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken
Kirkeministeriet
2015/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove
(Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger)

Folketinget
2012/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Folketinget
1997/2 BTL 31 - Gældende
1997 BTL 31 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM DOMSTOLSSTYRELSEN (BT L 31) II. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, TJENESTEMANDSLOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE (REKRUTTERING AF DOMMERE, DOMMERFULDMÆGTIGES ANSÆTTELSESVILKÅR, DOMMERES BIERHVERV OG ÆNDRINGER SOM FØLGE AF OPRETTELSE AF EN DOMSTOLSSTYRELSE M.V.) (BT L 32) NR L 31 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9754 af 08/08/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - national oprindelse - arbejdsvilkår - ligeløn - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
1992/1 LSF 332 - Gældende
1992 LSF 332 FORSLAG TIL LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V.
Folketinget
2012/1 LSF 227 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
(Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
FOU nr 2008.238 - Gældende
Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.
Folketinget
KEN nr 10217 af 07/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-587
Justitsministeriet
KEN nr 11172 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10041 af 05/05/1993 - Gældende
Forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke GIANFERREFASHION og varemærket GIANFRANCO FERRE, der tidligere var taget i brug i udlandet
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>