Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1553 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9461 af 24/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00604
Justitsministeriet
2007/2 TBL 8 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.
(Indeksering af energiafgifterne)

Folketinget
FOU nr 2000.535 - Gældende
Optagelse af læserbrev i personaleblad offentligt ansattes ytringsfrihed. Underretningspligt. Principper for offentlig ledelse
Folketinget
KEN nr 9536 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475/1
Justitsministeriet
VEJ nr 9041 af 31/01/2018 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og anmeldelsesmyndigheden)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

Justitsministeriet
KEN nr 9467 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00126
Justitsministeriet
FOU nr 2000.386 - Gældende
Ulovbestemt partshøringspligt om skitse over kommunes forslag til boligændring. Bistandslovens § 59.
Folketinget
2001/2 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven
(Ændringer som følge af tonnageskatteloven)

Folketinget
2003/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
(Tilpasning til forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, regelforenkling m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9362 af 26/03/2019 - Gældende
Leveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder
Skatteministeriet
1989/1 BTL 16 - Gældende
1989 BTL 16 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE NR L 16 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9151 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af goodwill ved overdragelse af virksomhed
Skatteministeriet
1994/1 LSF 233 - Gældende
1994 LSF 233 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VISSE FORHOLD PÅ TELEKOMMUNIKATIONSOMRÅDET OG LOV OM OFFENTLIG MOBILKOMMUNIKATION (GSM-MOBILNET)
Folketinget
KEN nr 9066 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/28
Justitsministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
2013/1 BTL 102 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
2003/1 TBL 84 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser, lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om produktionsskoler
(Fornyelse af vekseluddannelsesprincippet, finansieringsomlægning m.m.)

Folketinget
ISP nr 2005.829 - Gældende
Inspektion af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling
Folketinget
KEN nr 10359 af 22/04/2003 - Gældende
Ekspropriation til anlæg af offentlig sti
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9357 af 25/04/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9657 af 22/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080
Justitsministeriet
FOU nr 2019.27 - Gældende
2019-27. Lærers kommentar på Facebook var ikke urimeligt grov
Folketinget
ISP nr 2004.729 - Gældende
Inspektion af Sct. Hans Hospital
Folketinget
KEN nr 9011 af 19/01/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1062
Justitsministeriet
2005/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet)

Justitsministeriet
FOU nr 2016.36 - Gældende
2016-36. Utilfredsstillende sagsbehandlingstider i sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne
Folketinget
FOU nr 2010.2003 - Gældende
2010 20-3. Forbud mod at møde personligt op på rådhus var en afgørelse
Folketinget
KEN nr 9247 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00762
Justitsministeriet
KEN nr 9695 af 17/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi
Skatteministeriet
KEN nr 9728 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0243
Justitsministeriet
2002/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven
(Moms på ydelser leveret ad elektronisk vej og momsfakturering, herunder elektronisk, samt tilpasninger til EU-regler om beskatningssted)

Skatteministeriet
1988/1 LSF 113 - Gældende
1988 LSF 113 FORSLAG TIL LOV OM OPTIKERVIRKSOMHED M.V.
Folketinget
KEN nr 9080 af 11/01/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9985 af 06/11/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0285
Justitsministeriet
2011/1 BTL 197 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)

Folketinget
KEN nr 10265 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ligeløn - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9611 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9156 af 29/01/2019 - Gældende
Afståelse af bitcoins modtaget som gave
Skatteministeriet
KEN nr 9534 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0230
Justitsministeriet
2000/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven
Kulturministeriet
KEN nr 10595 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00792
Justitsministeriet
KEN nr 12173 af 26/06/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 138/2000
Justitsministeriet
ISP nr 2000.590 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille
Folketinget
1999/1 LSF 281 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Justitsministeriet
2005/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder samt reduktion af andre administrative byrder)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 10097 af 24/08/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - social orindelse - ej medhold - kommuner - kompetence - sagsbehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>