Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på flyt billed  fandt 1541 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2008/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om undersøgelse af mulighederne for etablering af en jernbanetunnel under Lillebælt, udarbejdelse af en handlingsplan for bedre vedligeholdelse af jernbane- og vejbroerne samt stillingtagen til, hvad der skal ske med Lillebæltsbroen, inden den falder for aldersgrænsen
Folketinget
KEN nr 9931 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9392 af 01/05/2007 - Gældende
VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN
Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9337 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01093
Justitsministeriet
2012/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
(Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.)

Fødevareministeriet
2007/2 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligestilling, m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 60179 af 01/08/1998 - Gældende
Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet
Miljø- og Fødevareministeriet
DOM nr 3810 af 01/11/1990 - Gældende
Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt Passivitet. Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Virksomhedsoverdragelsesloven fundet anvendelig på overførsel af en del af et datterselskabs virksomhed til moderselskabet. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Ino Dimsits) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for A/S Næstved Tidende (advokat Henrik Uldal). Dommere: Bæhring, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Gert Kristensen, Sløk, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9884 af 13/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - køn - afskedigelse - arbejdsvilkår - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 BTL 58 - Gældende
1995 BTL 58 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 58 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9381 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00228
Justitsministeriet
FOU nr 1986.60 - Gældende
Afskedigelse af tjenestemand på grund af uegnethed
Folketinget
KEN nr 9521 af 26/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01107
Justitsministeriet
2005/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpede regler om strafudmåling for forbrydelser begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat)

Justitsministeriet
1996/1 BSF 102 - Gældende
1996 BSF 102 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ØGET KONTROL MED SIKKERHED OG SUNDHED PÅ BYGGEPLADSER OG I ERHVERVSBYGGERI
Folketinget
KEN nr 9770 af 16/06/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 60/1999
Justitsministeriet
ISP nr 1999.562 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Horsens
Folketinget
FOU nr 2007.485 - Gældende
Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv
Folketinget
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2005.1213 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsler den 13. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
STV nr 20099 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT E - STEDET FOR MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
FOU nr 2010.2007 - Gældende
2010 20-7. Kommunes besøgsrestriktioner for pårørende til plejehjemsbeboer var en afgørelse
Folketinget
2008/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
Folketinget
KEN nr 9562 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2007.801 - Gældende
Inspektion af Psykiatricenter Vest Ribe
Folketinget
KEN nr 9563 af 09/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9589 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01125
Justitsministeriet
AFG nr 10016 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - Storbritannien
Skatteministeriet
2012/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge
(Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9477 af 09/10/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00270
Justitsministeriet
2003/1 BTL 48 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Implementering af aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A.P. Møller Mærsk A/S om efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)

Folketinget
1991/1 BSF 45 - Gældende
1991 BSF 45 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BORGERNES RETTIGHEDER
Folketinget
2006/1 BRB 86 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri fysioterapi til personer med sygdom, der indebærer forudsigeligt alvorligt tab af funktionsevner
Folketinget
AFG nr 9346 af 29/01/2019 - Gældende
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen
Skatteministeriet
2002/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lavere skat på arbejde
Folketinget
2004/2 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Folketinget
2005/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Kulturministeriet
KEN nr 9281 af 02/03/2012 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om Løft af kasser med frugt og grønt
Beskæftigelsesministeriet
CIR1H nr 9359 af 19/04/2016 - Gældende
Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016 (Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)
Kirkeministeriet
2000/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)
Erhvervsministeriet
2002/1 BTL 211 og L 212 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

Folketinget
2013/1 BR 5 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14
Folketinget
ISP nr 2001.724 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek handicaptilgængelighed
Folketinget
2000/1 BTL 9 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Folketinget
KEN nr 11068 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BR 3 - Gældende
Beretning om et dansk udspil til EU-regulering af kapital- og hedgefonde
Folketinget
1996/1 LSF 29 - Gældende
1996 LSF 29 FORSLAG TIL LOV OM BEFORDRINGSRABAT TIL STUDERENDE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget
ISP nr 2004.67101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>