Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fod til meter  fandt 922 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 153 af 08/06/1912 - Gældende
Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)
Erhvervsministeriet
BEK nr 181 af 20/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1404 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1496 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 641 af 23/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1093 af 08/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1509 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 408 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse
Justitsministeriet
BEK nr 1567 af 07/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug
(Dambrugsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1495 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 14001 af 18/08/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om Ulvedybet vildtreservat.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 915 af 12/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af svin på friland
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1424 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1318 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 661 af 31/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søterritorium
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11773 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VI, Beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. januar 2001
(Meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 21 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1387 af 03/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen
Udenrigsministeriet
BEK nr 10189 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9185 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI A, Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 140 af 10/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1036 af 26/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1316 af 19/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 135 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 344 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10538 af 20/12/2007 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 79 af 23/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 893 af 22/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 881 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1497 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 9307 af 08/03/2011 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav
(BL 1-12, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 754 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger
(Samlestedsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9870 af 16/08/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A IX B, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin, 1. september 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A)

Erhvervsministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9499 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 B Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 153 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>