Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forberedelse  fandt 9701 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 602 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LOV nr 279 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1701 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Undervisningsministeriet
LOV nr 745 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 825 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 1736 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Undervisningsministeriet
LOV nr 547 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 603 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 27 af 09/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1124 af 23/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 252 af 08/06/1967 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 605 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 1693 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 600 af 21/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut
(EVA-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 803 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
DSK nr 17145 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 238 af 07/06/1968 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
DSK nr 17150 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17165 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17155 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 313 af 09/06/1971 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 261 af 04/06/1970 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (* 1) (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 237 af 14/06/1965 - Gældende
Lov om projektering m.v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttende vejforbindelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 599 af 20/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler
Undervisningsministeriet
LOV nr 511 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 156 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 596 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 144 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 608 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Undervisningsministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 140 af 09/02/2010 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Behandling af klager over bedømmelse af prøver)

Undervisningsministeriet
LOV nr 737 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 595 af 15/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge
Undervisningsministeriet
LOV nr 146 af 24/04/1975 - Gældende
Lov om udbygning af baneanlæggene for den storkøbenhavnske nærtrafik
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1032 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 610 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
LOV nr 269 af 04/06/1970 - Gældende
Lov om projektering af en ny fast forbindelse over Storstrømmen med tilsluttende motorvejsanlæg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 379 af 20/12/1961 - Gældende
Lov om tekniske forarbejder til gennemførelse af en fælles vej- og jernbanebro over Store-Bælt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 597 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 540 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om revision af den kommunale inddeling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 167 af 27/05/1964 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsanlæg i og ved København
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 537 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>