Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forsøgsdyr  fandt 286 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4 >

 
1995/1 BTL 51 - Gældende
1995 BTL 51 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER (FORBUDSPROCEDURE) NR L 51 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om velfærd for katte og forberedelse af lovgivning om katte
Folketinget
DOM nr 3037 af 01/12/1988 - Gældende
Bod 1.2.2.1. bodsnedsættelse/fritagelse sket. Normens § 5, stk. 2, Organisationsansvar 2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsretsproces i øvrigt. (* 1) (* 2) Arbejdere, der havde vægret sig imod at arbejde med et specielt arbejdsmateriale, frifundet for en bodspåstand. Fagforbundet pålagt bod for passivitet over for arbejdsnedlæggelsen. Dansk Arbejdsgiverforening for Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer for A/S Ikas, Gungevej 2, 2650 Hvidovre, (direktør, advokat Steen A. Rasmussen) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark på egne vegne og for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Ulrik Jørgensen). Dommere: Geertsen, Erik Jensen, Kiil (retsformand), Jørgen Pedersen, Sløk, Wahl og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20093 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1997 OVERSIGTER 1997 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
STV nr 20035 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 OVERSIGTER
Skatteministeriet
1999/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
Justitsministeriet
VEJ nr 60253 af 01/01/1980 - Gældende
Miljøbeskyttelsesloven i landsbyerne
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 46 af 22/02/1977 - Gældende
Cirkulære om kortlægning og planlægning efter miljøbeskyttelseslovens kap. 9 og sammenhængen med region- og kommuneplanlægningen. (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet).
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20007 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJL., OVERSIGTER 1998 OVERSIGTER 1998 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
1997/2 LSF 42 - Gældende
1997 LSF 42 FORSLAG TIL LOV OM INDENDØRS HOLD AF DRÆGTIGE SØER OG GYLTE
Folketinget
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2017/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr
(Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
CIR nr 136 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om miljøregler for dyrehold og husdyrgødning (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet.)
Miljø- og Fødevareministeriet
2019/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af økologiloven og lov om hold af dyr (Indførelse af mulighed for rekvireret vejledning)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10541 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om lungesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
2019/1 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyrlæger (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20023 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2002/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT I MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20103 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20022 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT I - MOMSFRITAGELSER
Skatteministeriet
STV nr 20086 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 E. 1. ADRESSER
Skatteministeriet
2012/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger
(Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand)

Fødevareministeriet
2018/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14004 af 01/02/1990 - Gældende
Pligter ved risikobetonede aktiviteter
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20004 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet
VEJ nr 9610 af 18/11/2004 - Gældende
Vejledning om Principper for fastsættelse af vandkvalitetskriterier for stoffer i overfladevand
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14018 af 01/11/1984 - Gældende
Ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20013 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT Y IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER
Skatteministeriet
2011/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
2017/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LSF 192 - Gældende
Forslag til dyrevelfærdslov
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om hold af heste
Justitsministeriet
VEJ nr 10937 af 01/08/2007 - Gældende
Vejledning om grænseværdilisten 2007
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 145 af 21/12/2006 - Gældende
VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V.
Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 215 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
(Klippekortordning for dyretransporter, strafskærpelse og egenkontrol i besætninger)

Justitsministeriet
VEJ nr 12415 af 01/01/2001 - Gældende
Luftvejledningen
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4 >