Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på forside  fandt 1896 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: forbind , forbud , forsøg ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 558 af 25/08/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af checklov
(Checkloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalingskonti
Erhvervsministeriet
LOV nr 450 af 24/04/2019 - Gældende
Lov om forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LBK nr 1023 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 737 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1661 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af veksellov
(Vekselloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 216 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
(Arbejdsskadesikringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1538 af 19/12/2017 - Gældende
Taxilov
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LOV nr 615 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
(Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 403 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love
(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
AND nr 1328 af 27/11/2013 - Gældende
Anordning om udmøntning af indenlandsk mønt
Erhvervsministeriet
BEK nr 1220 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1403 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Erhvervsministeriet
BEK nr 133 af 02/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AND nr 904 af 28/09/2005 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 1190 af 08/12/2009 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70-års-fødselsdag
Erhvervsministeriet
AND nr 138 af 09/03/2005 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 847 af 29/07/2006 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 33 af 28/01/2008 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 280 af 23/04/2004 - Gældende
Anordning om udmøntning af indenlandsk skillemønt
Erhvervsministeriet
AND nr 1012 af 31/10/2011 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40-års-regeringsjubilæum
Erhvervsministeriet
AND nr 111 af 09/02/1990 - Gældende
Anordning om udmøntning af skillemønt i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes 50 års fødselsdag den 16. april 1990
Erhvervsministeriet
AND nr 224 af 22/03/2006 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 197 af 28/02/2007 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
(Temamønter med motiv af en polar isbjørn)

Erhvervsministeriet
AND nr 990 af 04/08/2007 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
(Temamønter med H. C. Andersens eventyr Nattergalen)

Erhvervsministeriet
AND nr 1181 af 09/12/2008 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 268 af 20/03/2017 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønt i anledning af regentparrets guldbryllup
Erhvervsministeriet
AND nr 658 af 29/07/1995 - Gældende
Anordning om udmøntning af skillemønt i anledning af 1000-året for den første officielle danske mønt
Erhvervsministeriet
AND nr 827 af 30/10/1995 - Gældende
Anordning om udmøntning af skillemønt i anledning af Prins Joachims bryllup
Erhvervsministeriet
AND nr 162 af 12/03/1992 - Gældende
Anordning om udmøntning af skillemønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens og Hans Kongelige Højhed Prinsens sølvbryllup den 10. juni 1992
Erhvervsministeriet
AND nr 828 af 12/08/2008 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 1256 af 19/11/2014 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75-års-fødselsdag
Erhvervsministeriet
BEK nr 96 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved bindende kommunale folkeafstemninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AND nr 1061 af 29/08/2013 - Gældende
Anordning om udmøntning af temamønter
Erhvervsministeriet
AND nr 140 af 01/03/2000 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Dronningens 60-års fødselsdag
Erhvervsministeriet
AND nr 990 af 27/11/1996 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Dronningens 25-års regeringsjubilæum
Erhvervsministeriet
BEK nr 9428 af 04/07/2006 - Gældende
Bestemmelser om opsætning af broautoværn og -rækværker
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>