Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på foto stof  fandt 319 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
BEK nr 392 af 07/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 720 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer
(RoHS-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 983 af 18/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum
Skatteministeriet
BEK nr 881 af 04/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Justitsministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 134 af 06/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1404 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1090 af 29/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 161 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 406 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9611 af 27/06/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre forsvarlig opbevaring af kemiske produkter, herunder at spild og fald opsamles
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9990 af 27/09/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at ansatte ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifer eternitplader, at de udsættes for sundhedsskadelig påvirkning fra asbest
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9652 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-204
Justitsministeriet
AFG nr 10030 af 27/09/2016 - Gældende
Indførsel af tosproget magasin - momsfritagelse
Skatteministeriet
KEN nr 9759 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-242
Justitsministeriet
CIS nr 9678 af 14/12/2004 - Gældende
Supplement til vejledning om behandling af anmodninger om udlevering af lovovertrædere på grundlag af en europæisk arrestordre
Justitsministeriet
KEN nr 9325 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0834
Justitsministeriet
KEN nr 10057 af 26/06/1995 - Gældende
Patentdirektoratet afslog efter indsigelse ansøgning om patent på fremgangsmåde og anlæg til tilvejebringelse af et asfalt-blandingsmateriale under genanvendelse af opbrækket gammel asfalt og tilsætning af ny asfalt. Patentankenævnet tilbagesendte sagen til direktoratet til fortsat behandling i realiteten.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10643 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 107/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9064 af 27/01/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at træffe foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede mod faren for påkørsel ved arbejdet med asfaltering i svingbane
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9402 af 29/03/2012 - Gældende
Ophævelse af påbud om færdselsveje ved en sav
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9774 af 29/08/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre de ansatte mod unødig støvpåvirkning fra ophvirvlende indskudslag
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9528 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0241
Justitsministeriet
KEN nr 9625 af 30/05/2013 - Gældende
Påbud om straks at standse arbejdet på et tag indtil sikring mod nedstyrtningsfare er foretaget
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9457 af 09/04/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LSF 208 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder
(Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe)

Justitsministeriet
AFG nr 9635 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
AFG nr 9636 af 21/05/2019 - Gældende
Moms - ikke momsfritagelse - avis
Skatteministeriet
2000/1 BSF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bompenge i København og Århus
Folketinget
KEN nr 9939 af 19/01/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 113/1994
Justitsministeriet
AFG nr 10146 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-547
Justitsministeriet
KEN nr 9074 af 19/12/2014 - Gældende
Risiko for påkørsel ved arbejdet på en vej samt rette modtager af påbuddet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9334 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01096
Justitsministeriet
KEN nr 12139 af 25/08/2000 - Gældende
Overgangsydelse selvstændig bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10005 af 05/02/1988 - Gældende
Patentansøgning optaget til fortsat behandling i Patentdirektoratet p.g.a. fornøden opfindelseshøjde.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9399 af 14/08/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 72/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9187 af 01/03/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre forsvarlig adgangsveje for deres ansatte samt rette modtager
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9163 af 31/03/2006 - Gældende
Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt
(Havbrugsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9973 af 27/03/2015 - Gældende
Afgørelse uden påbud om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om indeklima, idet kælderlager ikke var sikret mod udefrakommende fugt, herunder at de ansatte ikke var sikret mod påvirkninger som følge af dårligt indeklima
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 10406 af 04/02/1987 - Gældende
Om autorisation til at udøve vagtvirksomhed
Justitsministeriet
KEN nr 10046 af 03/10/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at standse arbejdet indtil der er sikret mod nedstyrtning under demontering af tribune
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9662 af 01/01/2007 - Gældende
Vejledning om områdeklassificering
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007

Miljø- og Fødevareministeriet
CIS nr 3250 af 01/05/1988 - Gældende
At-cirkulæreskrivelse om Arbejdstilsynets kontrolfunktion (* 1) (* 2) (* 3)
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >