Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på foto skol  fandt 335 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7 >

 
VEJ nr 9245 af 29/05/2013 - Gældende
Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9487 af 03/07/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9480 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0236
Justitsministeriet
2003/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Forbud mod at bære kniv mv. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv mv.)

Justitsministeriet
KEN nr 9687 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/2
Justitsministeriet
VEJ nr 9239 af 01/04/2010 - Gældende
Måling af støj på arbejdspladsen - At-vejledning D.7.4 - April 2010 – Erstatter marts 2003
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
KEN nr 10199 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00803
Justitsministeriet
KEN nr 9568 af 23/08/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-153/160
Justitsministeriet
1998/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2012/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Finansministeriet
CIR1H nr 10388 af 01/01/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Fyrværkeri
Justitsministeriet
KEN nr 10087 af 01/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9524 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00484
Justitsministeriet
KEN nr 10008 af 07/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven
(Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
KEN nr 9728 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0243
Justitsministeriet
2007/2 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og forskellige andre love
(Omlægning af ansvaret for befordring til brobygning, ny befordringsordning ved korte forløb, elektronisk ansøgning m.v.)

Undervisningsministeriet
KEN nr 10606 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets afgørelse i sag nr. 15-70-00816
Justitsministeriet
ISP nr 2010.1110 - Gældende
Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010
Folketinget
FOU nr 2007.459 - Gældende
Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
2012/1 LSF 113 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
CIR1H nr 9054 af 01/01/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Digitale sexkrænkelser
Justitsministeriet
FOU nr 1992.133 - Gældende
Udenlandsk statsborgers samværsret med dansk datter. Partshøring. Påstået advokatpålæg.
Folketinget
KEN nr 9477 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-510
Justitsministeriet
EDP nr 1999.693 - Gældende
Egen drift-undersøgelse. Angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø
Folketinget
2017/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
2018/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 5. juni 2019
Folketinget
2018/2 BSF 2 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet
Folketinget
2009/1 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2015/1 LSF 62 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
VEJ nr 9300 af 20/05/2014 - Gældende
Vejledning om Økologifremmeordningen
Miljø- og Fødevareministeriet
ISP nr 2004.758 - Gældende
Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård
Folketinget
2010/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
2004/2 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2004/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2012/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven
(Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen)

Justitsministeriet
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9109 af 27/02/2015 - Gældende
Vejledning om dagtilbud m.v.
(Dagtilbudsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
ISP nr 2011.41201 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger
Folketinget
VEJ nr 9495 af 01/06/2004 - Gældende
Vejledning om introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2010/1 LSF 66 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Gebyr for at indgive ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2018/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
1996/1 LSF 49 - Gældende
1996 LSF 49 FORSLAG TIL LOV OM SKIBES BESÆTNING
Folketinget
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2005/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
(Justering af betingelserne for udenlandske statsborgeres ret til statens uddannelsesstøtte (SU), SU uden for klippekortet til visse studieforberedende kurser på gymnasialt niveau efter fuldført gymnasial uddannelse og forenkling af rabatordning m.v.)

Undervisningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7 >